• Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2013 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2013 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013 

   Pedersen, Rikard; Øgaard, Anne K. Falk; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;10(73) 2015, Research report, 2015-06-18)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2014 var det korn på 66 % og gras på 31 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,5 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og noe mindre ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I 2014/2015 var årstemperaturen (8,1 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (987 mm) var høyere enn normal nedbør (785 mm). Årsavrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2014 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   I 2014/2015 kom det mer nedbør enn normalt (124 %), og middeltem-peraturen var også høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1464 mm, mens avrenningen var 743 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 721 mm. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det gjødslet med 16,4 kg nitrogen og 2,6 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. En større andel fosforkrevende vekster i 2014 ga en økning i fosforgjødslingen sammenlignet med de tre foregående årene. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksareal utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (53 %) med bygg som viktigste kornvekst. Stubbareal ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det tilført 23,6 kg nitrogen og 7,1 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. Dette er en del mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. En større andel av arealet ble jordarbeidet på høsten ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2014 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (83 %) med mjølkeku, storfe og sau som de viktigste husdyrslagene i 2014/2015. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2014 

   Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2014 ble det gjødslet med 4,4 kg fosfor per dekar, som tilsvarer gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Det ble ikke tilført fosfor med mineralgjødsel. Overvåkingsåret 2014/2015 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2014 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfe, mjølkeku og ammeku var de viktigste husdyrslagene i 2014. Det har vært en nedadgående trend i tilførsel av både mineral- og husdyrgjødsel gjennom ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2014 

   Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2014 ble det i gjennom-snitt gjødslet med 2 kg P/daa og 12,8 kg N/daa, og det var mye jordarbeiding på høsten i forhold til tidligere. Middelkonsentrasjonen av partikler ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det ble i 2014 dyrket potet i Bye-feltet. All gjødsling var i form av mineralgjødsel, og det ble tilført noe mindre av både nitrogen og fosfor enn tidligere år med poteter. Feltet høstpløyes hvert år. Fosfortapet var lavt ...
  • Temperaturendringer, plantevekst og avrenning 

   Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (NIBIO POP;2(2) 2016, Others, 2016-01)
   Globale klimaendringer vil ifølge nasjonale nedskalerte klimascenarioer føre til at årsmiddeltemperaturen i Norge kan stige med 2,7 °C fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100, mest i vintermånedene og minst om sommeren ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2014 

   Hauken, Marit (NIBIO Rapport;2(85) 2016, Research report, 2016-08-22)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2015 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2017)
   I gjennomsnitt ble det tilført 20 kg nitrogen og 5,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015. Dette er om lag som gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Arealet med korn og potet har økt de siste årene. Gjennomsnittlig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2015 

   Lunnan, Tor; Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (90 %) med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2015/2016. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2015 

   Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2015 ble det dyrket vesentlig mer høstkorn enn tidligere år i overvåkingsperioden. I gjennom-snitt ble det gjødslet med 1,7 kg P/daa og 12,1 kg N/daa. Avlingene lå over ...