Now showing items 21-40 of 43

  • Naturlig foryngelse 11 år etter lukket hogst i blåbærgranskog 

   Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Andreassen, Kjell (Others, 2007)
   På vegetasjonstypen blåbærskog vil spireforholdene ofte være ugunstige på grunn av et relativt kraftig råhumuslag. I dette forsøket inntraff et svært godt frøår for gran året etter hogsten, men på tross av dette er foryngelsen ...
  • Naturlig foryngelse av furu 

   Nygaard, Per Holm; Skoklefald, Sverre (Others, 2007)
   Dette bidraget bygger på erfaringer og resultater fra foryngelsesforskning utført ved tidligere Norsk institutt for skogforskning, og gir en oversikt og bakgrunn over en rekke forhold rundt naturlig foryngelse av furu. ...
  • Naturlig foryngelse etter markberedning på middels bonitet (G14) 

   Granhus, Aksel; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en taksering av naturlig foryngelse i 99 bestand på bonitet G14 i Romedal og Stange allmenninger. Arealene ble markberedt i perioden 2001–2006, og var avvirket ved flatehogst der ...
  • Oppfrost av granplanter: Størst skader med dyp markberedning og store hogståpninger 

   de Chantal, Michelle; Hanssen, Kjersti Holt; Granhus, Aksel; Bergsten, Urban; Löfvenius, Mikaell Ottosson; Grip, Harald (Others, 2007)
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2005 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-12)
   I 2005 ble kronetettheten redusert med 1,1% for gran og 1,6% for furu landet sett under ett, og nedgangen var tydeligst i Agderfylkene og i Oppland. For bjørk økte derimot kronetettheten med 1,3% sammenliknet med året før. ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2006 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;6/07, Research report, 2007-12)
   Året 2006 må regnes som et stort skadeår for furu og bjørk i Norge der vel fire prosent av furutrærne var angrepet av furubarveps, og over ti prosent av bjørketrærne var angrepet av fjellbjørkemåler. Omfanget av trær med ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2007 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/08, Research report, 2008-09)
   I 2007 var hele 20 % av alle bjørketrær angrepet og skadet av insekter der fjellbjørkemåleren alene sto for 16 %. Hos furu var det færre insektangrep sammenlignet med fjoråret, men fortsatt var vel 2% av furutrærne angrepet ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2008 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/09, Research report, 2009-10)
   Året 2008 var et stort skadeår for lauvtrær, der 21,5 % av bjørketrærne var angrepet og skadet av insekter. Fjellbjørkemåleren sto alene for 17,6%. Heggspinnmøll fortsatte sine herjinger på Østlandet og i Trøndelag der de ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2009 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/10, Research report, 2010)
   Helsetilstanden hos bartrær må betegnes som tilfredsstillende, men hos gran ble det observert en del toppskranting og avdøing i hogstklasse 3 og 4. Vi registrerte få insekt- og soppskader på gran der 0,4% av trærne var ...
  • Planting etter lukket hogst - tidsforbruk og biologisk resultat 

   Granhus, Aksel; Fjeld, Dag (Others, 2007)
  • Skånsom markberedning i høyereliggende furuskog 

   Nygaard, Per Holm; Brean, Roald (Others, 2007)
  • Skånsom markberedning: Markberedningsaggregatet Markus 

   Nitteberg, Morten; Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
  • Sommerplanting med tidlig langnattbehandlete planter 

   Kohmann, Ketil; Sønsteby, Finn (Forskning fra Skog og landskap;2/07, Research report, 2007)
  • Storm og skogskader: Risiko for stormskader i skog, og betydningen av skogbehandlingen 

   Solberg, Svein; Harstveit, Knut; Blennow, Kristina; Olofsson, Erika; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;1/08, Research report, 2008-03)
   Dette er resultatet av et forprosjekt innen temaet vind og skogskader, hvor målet har vært å legge et grunnlag for en eventuell videre forskning innen dette temaet. Vi har bygget opp et modell-datasett for skog og vinddata ...
  • Toppkappping i ungskogpleie av gran: vekstreaksjoner på toppkappede trær 

   Bøhler, Fredrik; Brunner, Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;4/08, Research report, 2008-05)
   Målet med denne feltstudien var å analysere høydeveksten hos toppkappede og fristilte trær etter en regulering med toppkappingsmetoden i renbestand av gran 4 vekstsessonger etter behandling. Studieområdene består av tre ...
  • Utvikling av trekroner, tørrkvist og vannris etter tynning i lauvtrebestand med stor tetthet i Sør-Norge 

   Haveraaen, Oddvar (Forskning fra Skog og landskap;6/09, Research report, 2009)
  • Vekst, produksjon og klimarelaterte skader i fem proveniensforsøk med gran (Picea abies L. Karst.) på Østlandet 

   Granhus, Aksel; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;5/09, Research report, 2009-06)
   I denne rapporten er sammenstilt resultater for tilvekst, produksjon og skader i fem storruteforsøk på Østlandet med ulike norske og mellomeuropeiske provenienser av vanlig gran (Picea abies (L.) Karst.). Feltene er fulgt ...
  • Vekstreaksjoner etter tynning i lauvskogbestand med forskjellig tetthet 

   Haveraaen, Oddvar; Sandnes, Arne (Forskning fra Skog og landskap;5/07, Research report, 2007-11)
   Det finnes mange upleide lauvtrebestand rundt om i landet, og omfanget er økende. Formålet med dette arbeidet var å se nærmere på hvordan unge og upleide bestand reagerer på tynningsinngrep. Totalt 29 forsøksflater ble ...
  • Virkesegenskaper hos bartrevirke fra forskjellige lokaliteter i Nord-Norge - densitet, avsmaling, bark og kjerneved 

   Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;9/08, Research report, 2008-12)
   Forsøksmaterialet kommer fra 15 ulike steder, fra Saltdalen i sør til Alta i nord. Høyden over havet varierte fra ca. 10 (Saltdalen) til ca. 175 m (Skånland). Furu (naturlig forynget), gran, lerk (sibirsk), luzigran og ...
  • Virkesegenskaper hos gran og furu fra forskjellige lokaliteter i Sør-Norge 

   Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Hensikten med arbeidet var å fremskaffe representative tall for basisegenskaper hos bartrevirke fra natur- og kulturskog. Denne rapporten omhandler anatomiske- (bark, kjerneved), fysiske- (basisdensitet, rådensitet) og ...