Now showing items 334-353 of 992

  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Intensivovervåking i granskog. Endringer i undervegetasjonen i fem overvåkingsområder i løpet av en fem-års-periode 

   Økland, Tonje (NIJOS-rapport, Research report, 1999)
   Resultater for endringer i permanente prøveflater i granskogsvegetasjon i løpet av en fem-årsperiode blir presentert for 5 av NIJOS´ 10 intensive overvåkingsområder (”Vegetasjons-økologisk overvåking av boreal barskog i ...
  • Jorda i Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;04/2012, Others, 2012)
   Jorda i Agderfylkene har i det store og hele en god kvalitet. Dette har betydning for allsidighet i jordbruket og forutsigbarheten i matproduksjonen. Dette gjør jordbruksarealene i Agder viktig for framtiden.
  • Jorda i Askim 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Askim er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
  • Jorda i Hobøl 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Fakta fra Skog og landskap;2014-8, Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Hobøl er dannet av havavsetninger, med noen innslag av strandavsetninger. Den meste av jordbruksarealet består av gammel leirjord, som gir gode betingelser for kornproduksjon. Langs Hobølelva finnes ...
  • Jorda i Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;14/2013, Others, 2013)
   Hordaland er et grasfylke. Det dyrkes gras til slått eller beite på mer enn 95 % av jordbruksarealet. Jordbruksarealet per jordbruksbedrift i Hordaland er kun 126 dekar, mot 222 dekar for landet som hel - het (Statistikkbanken, ...
  • Jorda i Klepp [Brosjyre] 

   Nyborg, Åge; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Jordrapport;02/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Klepp kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Rogaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;02/2013, Others, 2013)
   De store, sammenhengende jordbruksarealene i deler av Rogaland er preget av en svært intensiv jordbruksproduksjon. Jordbruksarealet i fylket utgjør nesten 10 % av Norges jordbruksareal. Den samlede jordbruksproduksjonen i ...
  • Jorda i Sola [Brosjyre] 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (Jordrapport;3/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Sola kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Spydeberg 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Spydeberg er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
  • Jorda i Ørland [Rapport] 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Olsen, Hilde (Jordrapport;1/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Ørland kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg - Et samordningsprosjekt for registrering av kulturminner, biologisk mangfold og landskap 

   Puschmann, Oskar; Hanssen, Even W.; Jensen, Jørn (NIJOS-rapport;17/1998, Research report, 1998-12-01)
   Rapporten "Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg - Et samordningsprosjekt for registrering av kulturminner, bilogisk mangfold og landskap" innleder med en kortfattet presentasjon av kulturlandskapsbegrepet, verdier i ...
  • Jordbruksarealer ute av drift - Et forsøk på kartlegging ved hjelp av registerkobling 

   Taubøll, Steinar; Lågbu, Roar (NIJOS-rapport;9/98, Research report, 1998-04-02)
   Rapporten viser hvordan landbruksregisteret koblet med data fra register over søknader om produksjonstillegg kan gi regionale oversikter over driftsaktiviteten på det norske jordbruksarealet. Kartpresentasjoner over ...
  • Jordkvalitet 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. All jord er ikke god jord. Her i landet er det ofte et svært høyt steininnhold, liten dybde til fjell eller ...
  • Jordkvalitetens rolle under nedbygging og nydyrking av jordbruksareal i Sarpsborg og Sandnes 

   Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;06/2013, Others, 2013)
   Regjeringens politikk er å bevare de beste jordressursene for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden fra ca. 1980 til ...
  • Jordkvalitetskart - bringer jordvernhensyn tidlig inn i planprosessen 

   Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Journal article, 2013)
  • Jordressursen i Gaupne, Sogn og Fjordane - potensial for bringebærdyrking 

   Elgersma, Anne (NIJOS Rapport;4/01, Report, 2001)
  • Jordsmonn på dyrka mark i Østfold. Klassifikasjon, egenskaper og utbredelser 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor (Dokument fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008-04)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonn utviklet i marin leire i Østfold - egenskaper, opptreden og utbredelse 

   Nyborg, Åge Arild (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;24/2008, Research report, 2008)
   I forbindelse med bevaring av helleristninger langs E-6 traseen gjennom Østfold, ble i 2006 marin leire brukt som en del av dekkmaterialet som ble lagt over disse lokalitetene. For å sikre bevaring av helleristningene over ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...