Now showing items 922-941 of 992

  • Vegetasjon og beite på Bringnes i Porsanger Kommune 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;28/03, Research report, 2003-10-20)
   På oppdrag fra Porsanger kommune har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressurser for sau på Bringnes. Dette er ei halvøy mellom Olderfjorden og Smørfjorden på vestsida av ...
  • Vegetasjon og beite på Golsfjellet. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;3/01, Research report, 2001-02-05)
   På Golsfjellet er det vegetasjonskartlagt eit areal på 105 km². Det meste av arealet ligg i fjellskogen, men større areal av snaufjell finst. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M ...
  • Vegetasjon og beite på Hardangervidda 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Hofsten, Johnny (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2009, Research report, 2009)
   På oppdrag frå prosjektet ”Ecological effects of sheep grazing and the economy of sustainable husbandry in alpine habitats” (NFR, program ”Landskap i endring”) har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking ...
  • Vegetasjon og beite på Kvamsfjellet. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Nord-Fron kommune 

   Rekdal, Yngve (Rapport fra Skog og landskap;07/2011, Research report, 2011)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite på Ringsakerfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny (NIJOS-rapport;8/03, Research report, 2003-06-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utførte sommeren 2002 vegetasjonskartlegging av et 357 km² stort område på Ringsakerfjellet. Kartlegginga er utført på oppdrag fra Ringsaker saubeitelag og Ringsaker ...
  • Vegetasjon og beite på Stonglandet og i området Skatvikfjellet-Sollia. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tranøy kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bryn, Anders; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/02, Research report, 2002-04-24)
   På Venabygdsfjellet er det vegetasjonskartlagt et areal på 160 km². Nesten 100 km² av arealet ligger i fjell- og barskogen, mens resten er snaufjell. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og beite på øyer i Bjarkøy og Harstad. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2007, Research report, 2007-04)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite ved Minnestølen 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;23/2001, Research report, 2001-11-30)
   NIJOS utførte sommaren 2001, vegetasjonskartlegging av eit område på 2700 dekar ved Minnestølen i Hol kommune. Kartlegginga er utført på oppdrag frå Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og skal brukast inn i ...
  • Vegetasjon og beite vest for Lona og i Letningslia. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;5/2006, Research report, 2006-02-25)
   I Tolga kommune er det vegetasjonskartlagt to område på til saman 120 km². 2/3 av arealet ligg i bjørkeskogbeltet, resten i snaufjellet opp til 1169 m o.h. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og beite. Omtale av 3 prosjektområde. 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport, Research report, 1995)
   På oppdrag frå prosjekt «Ressursmodell for sauehald i utmark», har NIJOS utført vegetasjonskartlegging og beitevurdering i tre forsøksområde. Bruk av vegetasjonstypar ved beitekartlegging har lange tradisjonar her til ...
  • Vegetasjon og skog på Vega 

   Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;21/04, Research report, 2004-12-15)
   På Vega er det vegetasjonskartlagt et areal på 141 km². Registrering av plantefelt og potensiell plantemark er utført for produktiv skogsmark. Vegetasjonskartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Kvikne. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tynset kommune 

   Rekdal, Yngve (Rapport fra Skog og landskap;09/2013, Research report, 2013)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;2014-15, Research report, 2014)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Vingelen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tolga kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2009, Research report, 2009)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (NIJOS-rapport;02/06, Research report, 2006-03-01)
   I Ballangen kommune er det gjennomført en samordna ressurs- og miljøkartlegging. Målsettinga har vært å kartlegge både utnyttbare skog- og beiteressurser, samt viktige naturtyper og miljøregistreringer i skog (MiS). Det ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten 

   Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressursregistreringer i utmark i Evenes, Narvik og Tjeldsund kommuner. Dette omfatter skoglige registreringer i plantefelt og produktiv skog, samt inndeling av bjørkeskogen ...
  • Vegetasjonsendringer i Nasjonalt nettverk av flater for intensivovervåking i skog 

   Økland, Tonje; Bakkestuen, Vegar; Økland, Rune H.; Eilertsen, Odd (NIJOS Rapport;08/01, Report, 2001)
  • Veileder for administrativt ajourhold av Digitalt markslagskart (DMK) 

   Bekkhus, Rolf; Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Kristiansen, Tom Joar (NIJOS dokument;1/03, Research report, 2003-08-04)
   Veilederen gir en teoretisk og praktisk innføring i vedlikehold av DMK for involverte parter i kommunene. Administrativt ajourhold omfatter ajourhold av datasett basert på rapportering frå forvaltningsrutiner og daglige ...