Now showing items 552-571 of 953

  • Olivinfuruskogen i Bjørkedalen: Skogshistorikk, økologi og forvaltning 

   Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/09, Research report, 2009)
   Furuskogen i Bjørkedalen, Volda, har vært gjenstand for konflikt mellom naturvern og skogbruk på grunn av en rekke særegne arter knyttet til olivinholdig berggrunn. På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning er ...
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • Oppfrost av granplanter: Størst skader med dyp markberedning og store hogståpninger 

   de Chantal, Michelle; Hanssen, Kjersti Holt; Granhus, Aksel; Bergsten, Urban; Löfvenius, Mikaell Ottosson; Grip, Harald (Others, 2007)
  • Opplegg for kontroll av skogbruksplandata 

   Eid, Tron; Fitje, Andreas; Nersten, Sveinung (Research report, 1993)
  • Opptak og utslipp av CO2 i skog. Vurdering av omløpstid, hogstmetode og hogstfredning for CO2-binding i jord og trær 

   Nilsen, Petter; Hobbelstad, Kåre; Clarke, Nicholas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2008, Research report, 2008)
   Rapporten vurderer ut fra eksisterende litteratur og ved hjelp av modell- og prognosekjøringer konsekvensen av ”hogstfredning” og ulike omløpstider i skog på karbonbinding. Resultatene antyder at høyest samlet karbonbinding ...
  • Organisk karbon i jordbruksjord 

   Fjellstad, Wendy Jane; Klakegg, Ove Mindor; Olsen, Hilde; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;04/10, Others, 2010)
   Jordbruksarealene er viktige med tanke på lagring av karbon. Kombinasjon av jordtype og arealbruk er avgjørende for hvor mye karbon som kan lagres. For å ivareta karbon i jordbruksjord er det nødvending at rett tiltak skjer ...
  • Osp - et treslag med mange anvendelsesmuligheter 

   Flæte, Per Otto; Eikenes, Birger (Glimt fra skogforskningen;1/03, Others, 2003)
  • Osp som byggemateriale 

   Flæte, Per Otto; Eikenes, Birger (Rapport fra skogforskningen;6/00, Research report, 2000)
  • Ospeflekk - en lite kjent klimavinner? 

   Solheim, Halvor; Bjoner, Siri (Others, 2013)
   Ospeflekk er en forholdsvis ukjent skadegjører som i forrige århundre bare var rapportert noen få ganger i Norge. De siste 10 årene har det imidlertid skjedd en eksplosjonsartet oppblomstring, noe som kan skyldes endringer ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2008, Research report, 2008)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2007 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående års undersøkelser. Vi kan ikke tilskrive variasjon og forskjeller ...
  • Overvåking av fredete kulturmiljøer - utvikling av metode for langsiktig overvåking 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2011, Research report, 2011-06-29)
   Rapporten presenterer en metode egnet til å overvåke fredete kulturmiljøer, og er et resultat av et oppdrag gitt av Riksantikvaren. I samråd med oppdragsgiver ble det valgt ut to fredete kulturmiljøer for å eksemplifisere ...
  • Overvåking av kulturlandskapets biologiske mangfold - aktuelle moduler for 3Q 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;12/2004, Research report, 2004-05-28)
   Biologisk mangfold er ett av fire interesseområder som det rapporteres på i det norske overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q programmet. Denne rapporten beskriver hvordan håndtering av dette ...
  • Overvåking av treslag med spredt forekomst. Rapport fra feltsesongen 2005 

   Eriksen, Rune (NIJOS dokument;10/2006, Research report, 2006-02-03)
   NIJOS har etablert et prosjekt som har til formål å gjennomføre treslagsinventeringer på Landskogtakseringens permanente prøveflater. For å fange opp de sjeldne treslagene er arealet av prøveflata utvidet til 2 daa. ...
  • Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr 

   Bratli, Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2011, Research report, 2011)
   Direktoratet for naturforvaltning utvikler et overvåkingsprogram for alle verneområder i Norge, der fastsettelse av bevaringsmål står sentralt. Overvåkingen har til hensikt å følge opp om fastsatte bevaringsmål for ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader Årsrapport 2004 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Aas, Wenche (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Gjennomsnittlig kronetetthet for landet økte for gran og furu, mens den gikk svakt tilbake for bjørk sammenliknet med året før. Det ble imidlertid observert avtagende kronetetthet for gran på Østlandet. Utviklingen av ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2002 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Aas, Wenche (Rapport fra skogforskningen;4/03, Research report, 2003)
   Overvåkingen i 2002 viste at den stabile helsetilstanden som er registrert i norske skoger de siste 3-4 årene fortsatte, og kronefargen ble forbedret. På landsrepresentative flater økte kronetetthet svakt for gran mens det ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2003 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Aas, Wenche (Rapport fra skogforskningen;12/04, Research report, 2004)
   Trekronene til gran og furu ble tettere mens bjørka holdt seg på samme nivå som i 2002. Flere furu- og bjørketrær hadde frisk grønn farge, mens flere grantrær hadde mer enn 10 % misfarging i krona sammenlignet med året ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2005 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-12)
   I 2005 ble kronetettheten redusert med 1,1% for gran og 1,6% for furu landet sett under ett, og nedgangen var tydeligst i Agderfylkene og i Oppland. For bjørk økte derimot kronetettheten med 1,3% sammenliknet med året før. ...