Now showing items 942-953 of 953

  • White rot fungi in living Norway spruce trees at high elevation in southern Norway with notes on gross characteristics of the rot 

   Solheim, Halvor (Others, 2006)
   Norway spruce suffers from serious root and butt rot problems from sea level up to the timber line in Norway. In this paper the most common fungi causing white rot is presented with special notes on gross characteristics ...
  • Wood products in a low current pulsing electric field - a new way to protect wood? 

   Treu, Andreas; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   A new protection system has been tested which protects wood without treating it - by installing a low pulsing electric field. This electro-osmotic pulsing technology on wood, called PLEOT, has been tested in lab trials. ...
  • Årsak til dårlig drenering 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap, Journal article, 2014)
   Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kunnskap om årsaken til hvorfor jordsmonnet må dreneres kan hjelpe oss med å finne de best ...
  • Økende avstand mellom aktive bruk i Nord 

   Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;07/2011, Others, 2011)
   Den omfattende nedleggingen av jordbruket i deler av Nord-Norge medfører at avstanden mellom gjenværende aktive bruk øker. Konsekvensen, særlig for landsdelens mange grisgrendte områder, er at stadig flere nedlagte bruk ...
  • Økologisk landskapsplan for Østmarka (og Sørmarka) - en faglig vurdering 

   Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)
  • Økologiske effekter av skogbrann 

   Joner, Erik; Kjønaas, O. Janne (Glimt fra skogforskningen;7-2004, Others, 2004)
  • Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Viten fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009-03)
   Økologisk kunnskap for et utvalg av introduserte bartrær er sammenstilt som et grunnlag for senere risikovurderinger. Bartreslagene har blitt plassert inn i såkalte profilskjema for å kunne vurdere hvorvidt deres egenskaper ...
  • Økologiske konsekvenser av hogstavfall til bioenergi 

   Hanssen, Kjersti Holt; Clarke, Nicholas (Glimt fra Skog og landskap;03/09, Research report, 2009)
   Regjeringen har som mål å øke bruken av bioenergi med 14 TWh innen 2020, altså omtrent en dobling av dagens nivå. Hogstavfall er en viktig ressurs for å nå dette målet. Men et intensivt uttak av hogstavfall kan påvirke ...
  • Økosystemers universelle følsomhet 

   Lange, Holger (Glimt fra Skog og landskap;08/10, Others, 2010)
   Skogøkosystemer binder karbon fra atmosfæren via fotosyntesen, men frigjør også karbon gjennom respirasjon. Nye beregninger viser hvor mye temperaturen påvirker denne balansen. Vi finner en nesten universell sammenheng ...
  • Økosystemtjenester - gratis men dyrbare. 

   Fjellstad, Wendy Jane; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;02/2012, Others, 2012)
   Økosystemtjenester er de fordelene vi mennesker får fra naturen. De inkluderer rensing av luft og vann, regulering av klima, bestøvning av jordbruksvekster, nedbryting og omdanning av avfallsstoffer, vedlikehold av jordens ...
  • Økt avvirkning i marginale skogsområder med dårlig bæreevne 

   Bergsaker, Erling; Hohle, Anders Møyner Eid (Rapport fra Skog og landskap;12/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet "Økt avvirkning i marginale skogområder med dårlig bæreevne" har fokusert på systemer som reduserer kjøreskadene ved terrengtransport. Kjørelemmer laget av trematerialer og rundvirke har blitt testet ved overfarter ...
  • Økt avvirkning i områder med dårlig bæreevne 

   Hohle, Anders Møyner Eid (Glimt fra Skog og landskap;04/2011, Others, 2011)
   En stor andel av den hogstmodne skogen i Norge står i vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg etterspør industrien i økende grad virke gjennom hele året. Kombinert med ustabile vinterforhold gjør dette planlegging av ...