• Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune. Karakterisering av voksesteder basert på abiotiske faktorer 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Engan, Gunnar; Nyborg, Åge Arild; Meiforth, Jutta (Dokument fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
   Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune er et nytt kartprodukt utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og Trondheim kommune (Jutta Meiforth). Basert på hovedsakelig abiotiske datakilder (geologi, ...
  • Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Markslagsklassifikasjon i Økonomisk Kartverk. 2007-utgåva 

   Bjørdal, Inge (Håndbok fra Skog og landskap;01/2007, Report, 2007-01)
   Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og ...
  • Markslagstatistikk - 01 Østfold 

   Strand, Geir-Harald (NIJOS Ressursoversikt;01/2000, Research report, 2001-01-09)
   Arealstatistikk basert på digitalt markslagskart, i målestokk 1:5.000,for Østfold fylke.
  • Markslagstatistikk 02 Akershus og 03 Oslo 

   Lågbu, Roar; Strand, Geir-Harald (NIJOS Ressursoversikt;2/2000, Research report, 2000-12-21)
   Arealstatistikk basert på digitalt markslagskart, i målestokk 1:5.000, for fylkene Akershus og Oslo.
  • Markslagstatistikk for Norges nasjonalparker 

   Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
   Rapporten inneholder markslagsstatistikk for nasjonalparkene i Norge. Markslaget er arealinformasjonen i Økonomisk kartverk (1:5 000). Markslaget er i all hovedsak kartlagt for områdene under skoggrensa. Mange nasjonalparker ...
  • Markslagstatistikk. Dyrka og dyrkbart areal 

   Strand, Geir-Harald; Bekkhus, Rolf (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
   Norge har 10 903 km2 dyrka mark per 1.1.2008. Av dette er 8 695 km2 fulldyrka. Det resterende omfatter 1 828 km2 innmarksbeite og 379 km2 overflatedyrka mark. I tillegg til den dyrka marka har landet ytterligere 12 342 km2 ...
  • Test av MSFI-metoden - Nøyaktighetsanalyse på datasett for Østfold og Hobøl 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;02/2004, Research report, 2004-12-23)
   NIJOS har analysert nøyaktigheten til en metode for flerkilde skogressurskartlegging (MSFI). MSFI bruker prøveflatedata fra Landsskogtakseringen, DMK, og et satellittbilde. Prøveflatene brukes som kalibreringsdatasett og ...