• Biologisk mangfold i Stjørdal kommune 

      Rønning, Gunhild; Bratli, Harald (NIJOS-rapport;09/2004, Research report, 2004-04-01)
      Kartlegging av biologisk mangfold er foretatt i Stjørdal kommune. Til sammen 154 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 24 ulike naturtyper. Flest lokaliteter ble registrert i naturtypene dammer, rik edellauvskog, ...