• Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt 

      Thunes, Karl H; Bratli, Harald; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
      Denne rapporten sammenfatter det meste av den informasjon som er tilgjengelig om påvirkninger fra veganlegg og vegtrafikk på biologisk mangfold på karplanter, epifyttiske moser og lav, og virvelløse dyr som kan relateres ...