• Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder 

   Jørgensen, Marit; Bakken, Anne Kjersti; Lunnan, Tor; Østrem, Liv (NIBIO RAPPORT;4(34) 2018, Research report, 2018-03-12)
   Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige og om ettervekst etter hovedslåtter bør høstes eller kan få stå. Vi har undersøkt effekt av ...
  • Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet - Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon 

   Bakken, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Gramstad, Ragnvald; Haugnes, Atle; Höglind, Mats; Johansen, Astrid; Paulsen, Geir; Strand, Einar; Uhlen, Anne Kjersti; Øygarden, Lillian; Waalen, Wendy (NIBIO Rapport;3(86) 2017, Research report, 2017-06-15)
  • Grovfôravlinger i Norge. En gjennomgang av datakilder 

   Bakken, Anne Kjersti; Steinshamn, Håvard (NIBIO-rapport;8(91) 2022, Research report, 2022-06)
   I rapporten listes og drøftes datakilder som viser hvor store grovfôravlinger som høstes i Norge. Målet med gjennomgangen var å se om det finnes tallgrunnlag som gir et sikkert og presist anslag for praksisavlingene i ulike ...
  • Konsekvenser av redusert kjøttforbruk: Scenarioanalyser med vekt på endringer i selvforsyning, arealbruk og struktur i jordbruk og kjøttindustri 

   Asheim, Leif Jarle; Bakken, Anne Kjersti; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Prestegard, Sjur Spildo (NIBIO Rapport;5(170) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten tar for seg effekten av redusert kjøttforbruk i fire ulike scenarier i et 10-årsperspektiv fra 2017 til 2027 for forbruk, import og produksjon av kjøtt sammenlignet med uendret kjøttforbruk per innbygger ...
  • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Nitrous oxide emissions from grassland in spring and early summer at increasing nitrogen application rates 

   Nadeem, Shahid; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO-rapport;6(183)2020, Research report, 2020-12)
   Lystgassutslipp har blitt målt over to vekstsesonger i et feltforsøk i Trøndelag med gras gjødsla med stigende mengder nitrogen. Nedbør og temperatur varierte mye i de to åra. Lystgassutslippene var spesielt høye i perioder ...
  • Potential for replacing fossil energy by local PV energy for field and transport work in Norwegian farming 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Fagerström, Jonathan; Kvalbein, Lisa; Bakken, Anne Kjersti (NBIO-rapport;6(169) 2020, Research report, 2020-12)
   En har i denne studien undersøkt potensialet for å erstatte fossilt drivstoff med elektrisk energi fra batterier og/eller hydrogenbrenselceller i traktorarbeidet på norske gårder. Dette ble gjort med utgangspunkt i seksten ...
  • Utredning av avlingssviktordningen 

   Rustad, Lars Johan; Bakken, Anne Kjersti; Lågbu, Roar; Höglind, Mats; Steinshamn, Håvard; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;7(180) 2021, Research report, 2021-12)
   Denne rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget ved fastsetting av tilskudd ved avlingssvikt i eng. Registrerte engavlinger har vært stabile etter 2014, med unntak for tørkeåret 2018. Kommuneinndelingen er endret i deler ...