• Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næring 

   Søgaard, Gunnhild; Allen, Micky; Astrup, Rasmus; Belbo, Helmer; Bergseng, Even; Blom, Hans Haavardsholm; Bright, Ryan; Dalsgaard, Lise; Fernandez, Clara Anton; Gjerde, Ivar; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kjønaas, O. Janne; Nygaard, Per Holm; Stokland, Jogeir; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;5(3) 2019, Research report, 2019-02-09)
  • Framskrivninger, tiltaks- og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren: Beskrivelse og evaluering av dagens metodikk 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Belbo, Helmer; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Sevillano, Ignacio; Øistad, Knut (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

   Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
   Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
  • Markedsundersøkelse - skogbasert biomasse til energi og industriformål 

   Belbo, Helmer; Gjølsjø, Simen; Hohle, Erik Eid (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle for å utvikle og realisere det grønne skiftet i Norge. Det er forventet økt bruk av trevirke innen bygg, emballasje, kompositter og energiprodukter i årene som kommer. Hovedhensikten ...
  • Områder foreslått for vern på Helgeland - Skogressurser og konsekvenser for lokal virkestilgang 

   Hauglin, Marius; Belbo, Helmer; Granhus, Aksel (NIBIO-rapport;7(89) 2021, Research report, 2021-05)
   På grunnlag av data fra Landsskogtakseringens prøveflater og skogressurskartet SR16 er det gjort beregninger av produktivt skogareal og tilgjengelig virkesvolum innen foreslåtte verneområder på Helgeland, i fem Helgelandskommuner ...
  • Skoglig tilpasning til et endret klima 

   Belbo, Helmer; Bråten, Martin; Johannesson, Tomas (NIBIO-rapport;8(101) 2022, Research report, 2022-07)
   Denne rapporten er et produkt av Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som pågikk i perioden 2018 - 2022. Rapporten sammenfatter kunnskapsfronten for de driftstekniske utfordringene knyttet til ...