• Regionalt miljøprogram i Hordaland. Ei evaluering av regionale miljøtilskot i programperioden 2013-2016 

   Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(27) 2017, Research report, 2017-02-14)
   På oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland ved Landbruksavdelinga, er tilskotsordningane knytt til regionalt miljøprogram (heretter; RMP) i Hordaland evaluert i perioden 2013 til 2016. RMP Hordaland fell inn under nasjonalt ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2015 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;3(16) 2017, Research report, 2017-01-24)
   Rapporten viser økonomisk stilling og utvikling for de nordnorske deltakerbrukene i NIBIOs Driftsgransking. Jordbruksinntektene økte med i gjennomsnitt 19 prosent i 2015. Det er betydelig variasjon mellom produksjoner og ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2015. Trendar og økonomisk utvikling 2006 ‐ 2015 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(4) 2017, Research report, 2017-01-17)
   Ein oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2014 – Trender og utvikling 2005-2014 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;2(143) 2016, Research report, 2017-05-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2005-2014. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2015 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;3(75) 2017, Research report, 2017-05-19)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2006-2015. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2016 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO RAPPORT;4(63) 2018, Research report, 2018-05-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2007-2016. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...