• Kjøtfe på utmarksbeite. Beiteressursar i soner for arealtilskot. 

      Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(56) 2020, Research report, 2020-03)
      For prosjektet «Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr», er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite, med særleg vekt på storfe, knytt til soner ...