• Registrering av planteskadegjørere langs ny E18 i Follo 

      Sjursen, Helge (Research report, 2015)
      På oppdrag for Statens vegvesen ble forekomst av floghavre og klumprot i dyrket mark langs planlagt ny E18 i Follo, registrert somrene 2013-15. I Ås kommune ble to gårdsbruk registrert med floghavre i 2015, mens det i ...