• Innmarksbeite – areal og tilstand i 17 kommunar i Oppland 

   Daugstad, Kristin (NIBIO Rapport;3(31) 2017, Research report, 2017-02-28)
   Naturgrunnlag og tradisjon legg til rette for at Oppland er eit grovfôr og beitefylke. Så lenge dagens dyretal held seg vil både innmarksbeite og utmarksbeite bli brukt. Nedlegging av mange gardsbruk og utviklinga mot færre ...
  • Konsekvenser av redusert kjøttforbruk: Scenarioanalyser med vekt på endringer i selvforsyning, arealbruk og struktur i jordbruk og kjøttindustri 

   Asheim, Leif Jarle; Bakken, Anne Kjersti; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Prestegard, Sjur Spildo (NIBIO Rapport;5(170) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten tar for seg effekten av redusert kjøttforbruk i fire ulike scenarier i et 10-årsperspektiv fra 2017 til 2027 for forbruk, import og produksjon av kjøtt sammenlignet med uendret kjøttforbruk per innbygger ...
  • Lokal tiltaksplan for Rakkestadelva 

   Starkloff, Torsten; Bechmann, Marianne; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(145) 2018, Research report, 2018-12-17)
   I denne rapporten er det fremstilt resultater fra beregninger av erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet til Rakkestadelva. I tillegg er det laget et kart som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere ...
  • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark. Resultat fra forprosjekt på Dønna i Nordland. 

   Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO Rapport;6/43/2020, Research report, 2020-03-17)
   Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
  • Statistikk over skogforhold og- ressurser i Nord-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2012–2016 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(57) 2017, Research report, 2017-04-07)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 2012-2016 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringene i Nord-Trøndelag er basert på 1876 permanente prøveflater som er lagt ut over fylket ...
  • Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
   kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
  • Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Solbakken, Eivind; Seehusen, Till (NIBIO Rapport;3(108) 2017, Research report, 2017-12-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart ...