• Bruk av beite til melkekyr i løsdrift. En spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(71) 2016, Research report, 2016-05-20)
   Nye forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, med overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Enkelte bønder har investert i større driftsbygninger, de har økt sine besetninger og flere ...
  • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

   Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
   Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
  • Matvalg hos sau og storfe på skogsbeite 

   Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar (NIIBO Rapport;6(42) 2020, Research report, 2020-03)
   I ‘Skogsbeite-prosjektet’ (2012-2015) undersøkte vi matvalg hos sau og storfe på beite i produktiv lavlandsskog. Studien ble gjort i tre områder med ulik tetthet av dyr (ca. 17 dyr/km2 i Nannestad, 36 dyr/km2 på Vestskauen ...
  • Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;3(19) 2017, Research report, 2017-01-26)
   Saueholdet i fjellbygdene bygger på utnytting av utmark, men av total beitetid beiter sau og lam gjennomsnittlig 30 - 35 prosent av tida ― vår og høst — på innmark. Kvalitet og mengde av beite vår og høst er viktig, og i ...
  • Rekartlegging av beitekapasitet på rovdyrsikkert sauebeite i Lierne 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;2(97) 2016, Research report, 2016-12-12)
   Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2016 en vegetasjonkartlegging basert på en enkel befaring i et beiteområde for sau i Lierne i Nord-Trøndelag. Området er inngjerdet med sekstråds strømgjerde for å ...
  • Skjøtselsplan for artsrik kulturmark på Mo gård, Steinssletta, Hole kommune, Buskerud Oppfølging av trua naturtyper med bl.a. dragehode 

   Svalheim, Ellen (NIBIO RAPPORT;4(45) 2018, Research report, 2018-04-05)
   Kulturmark er en trua naturtype jf. norsk rødliste for naturtyper. På oppdrag for fylkesmannen i Buskerud registrerte Ellen Svalheim, NIBIO, vegetasjonen på tre avgrensa naturbeitemarker på Mo gård på Steinssletta i Hole ...
  • Taksering av elgbeite, Gjøvik 2018 – en oppfølging av tidligere takster 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(139) 2018, Research report, 2018-11)
   NIBIO har på oppdrag av Gjøvik kommune og Gjøvik bestandsplanområde utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2007, 2012 og 2018, for å kunne si noe om utvikling i beitetilbud og beitepress. ...