• Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

   Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
  • Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk 

   Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Standal, Inger Beate; Tordnes, Bendik; Vivestad, Henriette (NIBIO Rapport;5(146) 2019, Research report, 2019-11)
   Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2019 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans Olav (NIBIO-rapport;7(135) 2021, Research report, 2021-06)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
   På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2018 

   Hauken, Marit (NIBIO-rapport;7(105) 2021, Research report, 2021-06)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2017–2018 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Eklo, Ole Martin; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;5(26) 2019, Research report, 2019-02)
   Redusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for ...
  • Næringsstofftilførsler og vannkvalitet i Kaupangerelva, Sogndal kommune. Problemkartlegging og tiltaksanalyse 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-10)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
  • Phosphorus losses from the Mørdre catchment 

   Krzeminska, Dominika; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport;4(173) 2018, Research report, 2018-12)
   Mørdre nedbørfelt er en del av Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) som rapporterer årlig om jordbruksdrift, avrenning og tap av partikler, næringsstoffer og plantevernmidler. I perioden fra 2010 til ...
  • Planlegging av fangdammer på Smøla - Prosjektering av rensedammer for landbruksavrenning 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(17) 2019, Research report, 2019-01)
   Noen av vassdragene på Smøla er påvirket av landbruksforurensing, i hovedsak fosfor og organiske partikler som fører til at vassdragene gror igjen, noe som gir dårligere forhold for ørret. Rapporten skisserer 5 konstruerte ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Dalselvi, Luster kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(98) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Dalselvi i Luster kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Espelandsvatnet, Hyllestad kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(97) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Espelandsvatnet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Kaupangerelva, Sogndal kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
  • Strukturkalking – Effekt på aggregatstabilitet og lettløselig fosfor 

   Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;5(52) 2019, Research report, 2019-04)
   Denne rapporten beskriver hva strukturkalking er, presenterer resultater fra norske feltforsøk med strukturkalking og gir en oversikt over forutsetningene for å oppnå positiv effekt av strukturkalking. I et forsøk gjennomført ...
  • Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam 

   Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;3(116) 2017, Research report, 2017-10-19)
   Denne rapporten viser resultater fra vekstforsøk hvor plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam fra Bokerøya og Skådevika (Flekkefjord) renseanlegg ble undersøkt. I tillegg viser rapporten resultater for slammets ...
  • Tiltaksanalyse for vannregion Glomma. Avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene. 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Engebretsen, Alexander Melvold; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(173) 2019, Research report, 2019-12)
   Et stort datamateriale er samlet inn og det er gjennomført mange former for beregninger for store deler av vannregion Glomma med en standardisert metodikk, for å belyse vannkvalitet og tiltak mot fosforavrenning, med ...
  • Utredning av forslag til forskriftskrav om tillatt spredemengde av fosfor i jordbruket 

   Øgaard, Anne K. Falk; Kristoffersen, Annbjørg; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport;2(131) 2016, Research report, 2017-04-10)
   Denne utredningen er gjennomført på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med revidering av gjødselvareforskriften. Det blir her gitt vurderinger av hvordan fire ulike alternativer for restriksjoner på fosforgjødsling ...
  • Vask av fjørfehus Risiko for vannforurensning forårsaket av vaskevann fra fjørfeproduksjon 

   Bechmann, Marianne; Hauken, Marit (NIBIO Rapport;5(151) 2019, Research report, 2019-12)
   Formålet med dette prosjketet var å kartlegge risiko for vannforurensning i forbindelse med utvask av fjørfehus. Det er her fokus på næringsstoffer, men det kan også bidra til å belyse risiko for utslipp av vaskemidler til ...