• Arealstatistikk: Eiere av eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(126) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Rapporten er den fjerde i rekken med opplysninger om eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Rundt 96 prosent av arealet i undersøkelsen er utmark i form av uproduktiv skog, myr, åpen fastmark, ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Matvalg hos sau og storfe på skogsbeite 

   Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar (NIIBO Rapport;6(42) 2020, Research report, 2020-03)
   I ‘Skogsbeite-prosjektet’ (2012-2015) undersøkte vi matvalg hos sau og storfe på beite i produktiv lavlandsskog. Studien ble gjort i tre områder med ulik tetthet av dyr (ca. 17 dyr/km2 i Nannestad, 36 dyr/km2 på Vestskauen ...
  • Tapsårsaker hos sau i Nykirke utmark 2016 

   Hansen, Inger; Kolbjørnsen, Øyvor; Hamnes, Inger Sofie; Bråten, Sverre Einar (NIBIO Rapport;2(122) 2016, Research report, 2017-04-21)
   Beitesesongen 2016 ble det gjennomført en tapsundersøkelse i tre sauebesetninger tilhørende Nykirke beitelag i Modum kommune. Formålet med prosjektet var å kartlegge dødsårsaker hos sau i et tapsutsatt skogsbeite, med ...
  • Verdiskaping i utmark: Status og muligheter 

   Strand, Geir-Harald; Svensson, Arvid; Rekdal, Yngve; Stokstad, Grete; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (NIBIO-rapport;7(175) 2021, Research report, 2021-11)
   Om lag 5 % av landarealet i Norge er bebygd eller opparbeidet areal. De resterende 95 % er utmark. Fotosyntesebasert verdiskaping i utmark skjer i form av skogbruk, utmarksbeite, reindrift og en rekke former for høstingsbruk. ...