Now showing items 133-152 of 229

  • Kantsoner: Renseeffekt av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdrag 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;5(7) 2019, Journal article, 2019-02)
   Tilførsler av jord, næringsstoffer, plantevernmidler og fekal forurensning forringer vannkvaliteten i vann og vassdrag. Fosfor er det næringsstoffet som hovedsakelig forårsaker eutrofiering og algeoppblomstring i ferskvann ...
  • Kartlegging av skogskader og hogst langs kraftlinjer 

   Solberg, Svein; Puliti, Stefano; Youssif, Osama (NIBIO POP;4(21) 2018, Others, 2018)
   (Innledning) Nettselskapene har behov for informasjon om endringer i skogtilstanden langs kraftlinjene. Det er dels behov for rask kartlegging av trefall på linjene etter storm og sterke snøfall, for å raskt rydde opp og ...
  • Klima, jordarbeiding, erosjon og fosfortap 

   Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;5(30) 2019, Journal article, 2019-10)
   Nordiske forsøk viser at jordarbeiding om høsten gir større tap av jord og næringsstoffer sammenlignet med overvintring i stubb og jordarbeiding om våren. Effekten av overvintring i stubb på vannkvalitet varierer med ...
  • Kornsjukdommer og soppmiddelresistens 

   Ficke, Andrea (NIBIO-pop;6(45) 2020, Journal article, 2020-12)
  • Kortnebbgås og hvitkinngås spiser godt på innmarka også i Troms på sin vei til Svalbard 

   Aarseth, Jo Jorem (NIBIO-pop;7(23) 2021, Journal article, 2021-08)
   Kortnebbgås spesielt, men også hvitkinngås har påført gårdsbruk i Trøndelag, Helgeland og Vesterålen/Lofoten betydelig skade under trekket til og fra Svalbard i en årrekke. Både såkorn og gras spises i betydelige mengder, ...
  • Krossensilering av korn 

   Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
   Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
  • Kulturlandskapsverdier i Vegaøyan verdensarv – landskapsendringer relatert til historisk og dagens bruk 

   Bär, Annette (NIBIO-POP;6(11) 2020, Journal article, 2020-03)
   Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004 basert på kulturlandskapsverdier og ærfugltradisjon. På den tiden var kulturlandskapet preget av gjengroing som følge av fraflytting og brakklegging. Naturverdiene i ekstensivt drevet ...
  • Landbruk i nord-norge – tilpasning til endret klima 

   Uleberg, Eivind (NIBIO POP;3(16) 2017, Others, 2017-06)
   VIKTIGE ENDRINGER I NORD-NORGE -Lengre vekstsesong -Varmere, særlig i vintermånedene -Mer nedbør, spesielt om høsten, hyppigere episoder med sterk nedbør -Mindre nedbør som snø, kortere periode med snødekke -Lengre ...
  • Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal 

   Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(22) 2017, Others, 2017)
   Jordbruksareal som går ut av drift gror etterhvert igjen med busker og kratt. Gjengroing medfører ikke bare tap av viktige arealressurser, men også kulturelle verdier og biologisk mangfold. Laserteknologi kan gjøre det ...
  • Livet i jorda 

   Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(9) 2016, Others, 2016)
   Over en fjerdedel av alle verdens arter lever i jorda, men vi kjenner kun til en liten del av dem. Noen arter lever det meste av livet i jorda. Andre arter bruker jorda som et opp- holdssted under enkelte utviklingsstadier ...
  • Mange planter trenger dyr på beite 

   Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
   Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
  • Maskinlæring til bildeanalyse 

   Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
   Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...
  • Matjord som levende kulturminne 

   Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-pop;6(47) 2020, Journal article, 2020-12)
   Noe av Norges mest produktive matjord er del av en levende kulturarv. Jordas kvalitet er et resultat av kontinuerlig jordforbedring gjennom mange hundre år.
  • Monitoring people’s motivations to participate in an urban neighbourhood and community garden 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Kristiansen, Pia C.; Myrås, Julie B.; Nørvåg, Thea T.; Kvernmoen, Marit I.; Nilssen, Benedicte S. (NIBIO-pop;8(7) 2022, Journal article, 2022-03)
   Participation in Linderud neighbourhood and community garden in Oslo is mostly motivated by social aspects and by the desire to grow organic food.
  • Movt NIBIO bargá boazoealáhusa ovddas – oassi min doaimmain 

   Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(4) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea stáhtalaš dutkanásahus gos dutket, barget ovdánahttindoaimmaid ja gaskkustit dieđuid mat gustojit vuođđoealáhusaide ja meahcásteapmái.
  • Mye jord der folk flest bor 

   Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
   «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
  • Myr i Noreg 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Bryn, Anders (NIBIO POP;2(1) 2016, Others, 2016-01)
   Myr er ein viktig naturtype med eit særeige artsmangfald. Myrene er viktige for omregulering, og dei utgjer eit stort karbonlager. I Noreg er myrarealet 28 300 km2 og utgjer 9 % av landarealet. Dette viser tal frå ...
  • Når formene endres og kantsonene forsvinner… 

   Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(1) 2021, Journal article, 2021-02)
   Kantsoner fyller flere funksjoner i jordbrukslandskapet. De er viktige for vår opplevelse av landskapet, de er viktige for artsmangfoldet og de har betydning for jordbruksdrifta. Men når utformingen av jordbruksarealene ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • NIBIO båatsoem jarngese beaja – bietske mijjen darjoemijstie 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(15) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea staateles dotkemeinstituhte mij dotkeminie, evtiedimmiebarkojne jïh -bïevnesebæjhkoehtimmine gïehtele mah leah vïedteldihkie aalkoejieliemasse jïh miehtjiesdajveåtnose.