Now showing items 140-159 of 229

  • Landbruk i nord-norge – tilpasning til endret klima 

   Uleberg, Eivind (NIBIO POP;3(16) 2017, Others, 2017-06)
   VIKTIGE ENDRINGER I NORD-NORGE -Lengre vekstsesong -Varmere, særlig i vintermånedene -Mer nedbør, spesielt om høsten, hyppigere episoder med sterk nedbør -Mindre nedbør som snø, kortere periode med snødekke -Lengre ...
  • Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal 

   Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(22) 2017, Others, 2017)
   Jordbruksareal som går ut av drift gror etterhvert igjen med busker og kratt. Gjengroing medfører ikke bare tap av viktige arealressurser, men også kulturelle verdier og biologisk mangfold. Laserteknologi kan gjøre det ...
  • Livet i jorda 

   Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(9) 2016, Others, 2016)
   Over en fjerdedel av alle verdens arter lever i jorda, men vi kjenner kun til en liten del av dem. Noen arter lever det meste av livet i jorda. Andre arter bruker jorda som et opp- holdssted under enkelte utviklingsstadier ...
  • Mange planter trenger dyr på beite 

   Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
   Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
  • Maskinlæring til bildeanalyse 

   Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
   Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...
  • Matjord som levende kulturminne 

   Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-pop;6(47) 2020, Journal article, 2020-12)
   Noe av Norges mest produktive matjord er del av en levende kulturarv. Jordas kvalitet er et resultat av kontinuerlig jordforbedring gjennom mange hundre år.
  • Monitoring people’s motivations to participate in an urban neighbourhood and community garden 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Kristiansen, Pia C.; Myrås, Julie B.; Nørvåg, Thea T.; Kvernmoen, Marit I.; Nilssen, Benedicte S. (NIBIO-pop;8(7) 2022, Journal article, 2022-03)
   Participation in Linderud neighbourhood and community garden in Oslo is mostly motivated by social aspects and by the desire to grow organic food.
  • Movt NIBIO bargá boazoealáhusa ovddas – oassi min doaimmain 

   Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(4) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea stáhtalaš dutkanásahus gos dutket, barget ovdánahttindoaimmaid ja gaskkustit dieđuid mat gustojit vuođđoealáhusaide ja meahcásteapmái.
  • Mye jord der folk flest bor 

   Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
   «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
  • Myr i Noreg 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Bryn, Anders (NIBIO POP;2(1) 2016, Others, 2016-01)
   Myr er ein viktig naturtype med eit særeige artsmangfald. Myrene er viktige for omregulering, og dei utgjer eit stort karbonlager. I Noreg er myrarealet 28 300 km2 og utgjer 9 % av landarealet. Dette viser tal frå ...
  • Når formene endres og kantsonene forsvinner… 

   Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(1) 2021, Journal article, 2021-02)
   Kantsoner fyller flere funksjoner i jordbrukslandskapet. De er viktige for vår opplevelse av landskapet, de er viktige for artsmangfoldet og de har betydning for jordbruksdrifta. Men når utformingen av jordbruksarealene ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • NIBIO båatsoem jarngese beaja – bietske mijjen darjoemijstie 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(15) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea staateles dotkemeinstituhte mij dotkeminie, evtiedimmiebarkojne jïh -bïevnesebæjhkoehtimmine gïehtele mah leah vïedteldihkie aalkoejieliemasse jïh miehtjiesdajveåtnose.
  • Norwegian Agriculture Status and Trends 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(8) 2020, Journal article, 2020-02)
   «Norwegian Agriculture – Status and Trends 2019» provides a brief overview of major aspects of agriculture in Norway and summarises some of the information that is annually published within the sector.
  • Norwegian policy and practises regarding mitigation measures in agriculture 

   Greipsland, Inga (NIBIO POP;2(21) 2016, Others, 2016)
   Norway has adopted the Water Framework directive and intends to achieve good ecological status in all water bodies by 2021. The environmental condition of Norwegian rivers and lakes are good compared to those in most other ...
  • Organisk materiale 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;2(10) 2016, Others, 2016)
   Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
   Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
   I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(28) 2018, Journal article, 2018-12)
   I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...