• Når formene endres og kantsonene forsvinner… 

   Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(1) 2021, Journal article, 2021-02)
   Kantsoner fyller flere funksjoner i jordbrukslandskapet. De er viktige for vår opplevelse av landskapet, de er viktige for artsmangfoldet og de har betydning for jordbruksdrifta. Men når utformingen av jordbruksarealene ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • NIBIO båatsoem jarngese beaja – bietske mijjen darjoemijstie 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(15) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea staateles dotkemeinstituhte mij dotkeminie, evtiedimmiebarkojne jïh -bïevnesebæjhkoehtimmine gïehtele mah leah vïedteldihkie aalkoejieliemasse jïh miehtjiesdajveåtnose.
  • Norwegian Agriculture Status and Trends 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(8) 2020, Journal article, 2020-02)
   «Norwegian Agriculture – Status and Trends 2019» provides a brief overview of major aspects of agriculture in Norway and summarises some of the information that is annually published within the sector.
  • Norwegian policy and practises regarding mitigation measures in agriculture 

   Greipsland, Inga (NIBIO POP;2(21) 2016, Others, 2016)
   Norway has adopted the Water Framework directive and intends to achieve good ecological status in all water bodies by 2021. The environmental condition of Norwegian rivers and lakes are good compared to those in most other ...
  • Organisk materiale 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;2(10) 2016, Others, 2016)
   Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
   Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
   I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(28) 2018, Journal article, 2018-12)
   I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;5(35) 2019, Journal article, 2019-11)
   I 2018 ble det analysert 1155 konvensjonelle prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 197 økologiske prøver i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
   I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2020 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO-pop;7(30) 2021, Journal article, 2021-11)
   I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer fra konvensjonell produksjon og 167 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som ...
  • Overvintring og vinterskader i eng 

   Jørgensen, Marit (NIBIO POP;3(45) 2017, Others, 2017-12)
   En variabel vinter i 2017 har igjen ført til betydelige vinterskader på eng flere steder i landet. År med betydelige vinterskader ser ut til å komme med jevne mellomrom, og fører både til store avlingstap og til kostnader ...
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Phytophthora-arter gjør alvorlig skade på planter i grøntanlegg og naturområder i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (NIBIO POP;2(23) 2016, Others, 2016-08)
   De siste ti årene er det i Norge, som i mange andre land, observert store skader på trær og andre planter både i grøntanlegg og naturområder etter angrep av planteskadegjørere innen slekten Phytophthora. Spredningen og ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

   Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)