Now showing items 155-174 of 229

  • Organisk materiale 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;2(10) 2016, Others, 2016)
   Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
   Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
   I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(28) 2018, Journal article, 2018-12)
   I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;5(35) 2019, Journal article, 2019-11)
   I 2018 ble det analysert 1155 konvensjonelle prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 197 økologiske prøver i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
   I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2020 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO-pop;7(30) 2021, Journal article, 2021-11)
   I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer fra konvensjonell produksjon og 167 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som ...
  • Overvintring og vinterskader i eng 

   Jørgensen, Marit (NIBIO POP;3(45) 2017, Others, 2017-12)
   En variabel vinter i 2017 har igjen ført til betydelige vinterskader på eng flere steder i landet. År med betydelige vinterskader ser ut til å komme med jevne mellomrom, og fører både til store avlingstap og til kostnader ...
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Phytophthora-arter gjør alvorlig skade på planter i grøntanlegg og naturområder i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (NIBIO POP;2(23) 2016, Others, 2016-08)
   De siste ti årene er det i Norge, som i mange andre land, observert store skader på trær og andre planter både i grøntanlegg og naturområder etter angrep av planteskadegjørere innen slekten Phytophthora. Spredningen og ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

   Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)
  • Prøving av lovende timotei- og raigrassorter i frøblandinger 

   Langerud, Anne; Sikkeland, Elin Halvorsen; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO POP;5(1) 2019, Journal article, 2019-01)
   Kandidatsortene av engvekstartene tas opp på den offisielle norske sortslista ut fra prøvinger i reinbestand. De fleste dyrkes imidlertid i artsblandinger, og det kan være grunn til å se på om sortsrangeringen fra innledende ...
  • Pærebrann påvist i kommersiell fruktdyrking i Rogaland 

   Perminow, Juliana; Melbøe, Nils S.; Hansne, Vilde Wiig; Sletten, Arild; Talgø, Venche (NIBIO-Pop;6(32) 2020, Journal article, 2020-08)
   Plantesjukdommen pærebrann har blitt funnet i epletrær i en nyetablert frukthage i Strand kom-mune, Rogaland. Frukttrærne ble importert fra Nederland og plantet i 2019 og 2020. Importen kan ikke helt utelukkes som ...
  • Råd om arbeidsteknikk under arbeid i reingjerdet 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian (NIBIO POP;4(22) 2018, Journal article, 2018-11)
  • Råte i granskog: Det er store forskjeller i kjennskap til forekomst og kontrolltiltak innen norsk skogbruk 

   Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor; Talbot, Bruce (NIBIO POP;2(28)2016, Others, 2016-09)
   Råte påfører norske skogeiere og skogbruket årlige tap estimert til rundt 100 mill. NOK (Solheim og Stamnes, upubl.). Basert på den siste nasjonale råteundersøkelsen i granskog (Huse m.fl. 1994), var det mest råte i granas ...
  • Restaurering av tidligere dyrket myr 

   Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark (NIBIO POP;2(25) 2016, Others, 2016-06)
   NIBIO har gjennomført et pilotprosjekt med restaurering av tidligere dyrket myr på Smøla. Høytstående grunnvann og re-etablering av opprinnelig myrvegetasjon er de viktigste faktorene for å øke karbonlagringen og reduserer ...