• På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Phytophthora-arter gjør alvorlig skade på planter i grøntanlegg og naturområder i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (NIBIO POP;2(23) 2016, Others, 2016-08)
   De siste ti årene er det i Norge, som i mange andre land, observert store skader på trær og andre planter både i grøntanlegg og naturområder etter angrep av planteskadegjørere innen slekten Phytophthora. Spredningen og ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

   Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)
  • Prøving av lovende timotei- og raigrassorter i frøblandinger 

   Langerud, Anne; Sikkeland, Elin Halvorsen; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO POP;5(1) 2019, Journal article, 2019-01)
   Kandidatsortene av engvekstartene tas opp på den offisielle norske sortslista ut fra prøvinger i reinbestand. De fleste dyrkes imidlertid i artsblandinger, og det kan være grunn til å se på om sortsrangeringen fra innledende ...
  • Pærebrann påvist i kommersiell fruktdyrking i Rogaland 

   Perminow, Juliana; Melbøe, Nils S.; Hansne, Vilde Wiig; Sletten, Arild; Talgø, Venche (NIBIO-Pop;6(32) 2020, Journal article, 2020-08)
   Plantesjukdommen pærebrann har blitt funnet i epletrær i en nyetablert frukthage i Strand kom-mune, Rogaland. Frukttrærne ble importert fra Nederland og plantet i 2019 og 2020. Importen kan ikke helt utelukkes som ...
  • Råd om arbeidsteknikk under arbeid i reingjerdet 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian (NIBIO POP;4(22) 2018, Journal article, 2018-11)
  • Råte i granskog: Det er store forskjeller i kjennskap til forekomst og kontrolltiltak innen norsk skogbruk 

   Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor; Talbot, Bruce (NIBIO POP;2(28)2016, Others, 2016-09)
   Råte påfører norske skogeiere og skogbruket årlige tap estimert til rundt 100 mill. NOK (Solheim og Stamnes, upubl.). Basert på den siste nasjonale råteundersøkelsen i granskog (Huse m.fl. 1994), var det mest råte i granas ...
  • Restaurering av tidligere dyrket myr 

   Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark (NIBIO POP;2(25) 2016, Others, 2016-06)
   NIBIO har gjennomført et pilotprosjekt med restaurering av tidligere dyrket myr på Smøla. Høytstående grunnvann og re-etablering av opprinnelig myrvegetasjon er de viktigste faktorene for å øke karbonlagringen og reduserer ...
  • Resultater fra overvåking av askeskuddsjuke – de unge faller fra, de gamle takler det bedre 

   Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette (NIBIO POP;3(3) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke, som forårsakes av en liten, innført begersopp, har i løpet av ca. 10 år spredt seg gjennom mesteparten av askas utbredelsesområde i Norge, fra Østlandet opp til Nordmøre. I 2016 var bare Trøndelag fortsatt ...
  • RUMINANTS AND METHANE 1:4 European cattle and sheep production 

   Lind, Vibeke (NIBIO POP;6(3) 2020, Journal article, 2020-01)
  • RUMINANTS AND METHANE 2:4 Methods and techniques for measuring GHG emissions from ruminants 

   Lind, Vibeke (NIBIO POP;6(4) 2020, Journal article, 2020-01)
  • RUMINANTS AND METHANE 3:4 Global Warming Potential 

   Lind, Vibeke (NIBIO POP;6(10) 2020, Journal article, 2020-02)
  • RUMINANTS AND METHANE 4:4 Sustainable food and nutrient value 

   Lind, Vibeke (NIBIO POP;6(9) 2020, Research report, 2020-02)
  • Rødrev – en underestimert tapsårsak for lam 

   Hansen, Inger; Eide, Nina Elisabeth; Østereng, Geir; Halvorsrud, Emil (NIBIO-pop;6(44) 2020, Journal article, 2020-12)
   Dette faktaarket setter fokus på kunnskapen vi har om rødrev som skadevolder på lam i Norge. Tapsomfanget til rødrev varierer mellom områder og år, og kan variere mellom enkeltbruk fra ingen eller liten, til en vanlig tapsårsak.
  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
  • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
   NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
  • Skjøtselsråd for dragehode (Dracocephalum ruyschiana) 

   Berland, Tonje; Daugstad, Kristin; Enzensberger, Tanaquil; Høitomt, Geir; Larsen, Bjørn Harald; Sickel, Hanne (NIBIO POP;5(4) 2019, Journal article, 2019)
   Har du sett den særegne og vakre planten dragehode noen gang? Kanskje er du en av de heldige som har opplevd de dypblå blomstene på et av denne plantens få voksesteder? Dragehode er nemlig en meget sjelden plante i Norge. ...