Now showing items 196-215 of 229

  • Tap av jord som følge av flom og ras. Hva vet vi og hva kan gjøres? 

   Skarbøvik, Eva; Kjeve, Marit Ness; Kollerud, Johan; Skallebakke, O.P; Staubo, Inger; Stolte, Jannes; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;1(11) 2015, Others, 2015)
   Tap av jord som følge av flom og ras er en problemstilling som kan bli stadig mer aktuell i Norge hvis klimascenarier med hyppigere og mer intens nedbør slår til. Flomskader i Norge regnes ofte i form av tap av fast eiendom ...
  • Tap av lam på beite - sammenheng mellom slippvekt og predasjon av jerv, gaupe og rødrev 

   Rødven, Rolf; Hansen, Inger (NIBIO POP;1(4) 2015, Others, 2015-12)
   Nesten to millioner søyer og lam blir sluppet på utmarksbeite i Norge hvert år. Rundt 125 000 av disse kommer ikke tilbake om høsten. Mortalitet grunnet predasjon av fredet rovvilt er økende i mange områder, og miljøforvaltningen ...
  • Tekstur i plogsjiktet 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(12) 2016, Others, 2016)
   Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet neden- for viser hvordan teksturklassene er inndelt.
  • Temperaturendringer, plantevekst og avrenning 

   Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (NIBIO POP;2(2) 2016, Others, 2016-01)
   Globale klimaendringer vil ifølge nasjonale nedskalerte klimascenarioer føre til at årsmiddeltemperaturen i Norge kan stige med 2,7 °C fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100, mest i vintermånedene og minst om sommeren ...
  • Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
   Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...
  • Tilleggsfôring av reinsdyr 

   Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
   Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
  • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
   NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
  • Tiltak mot rødhyll på foryngelsesfelt i skog 

   Fløistad, Inger Sundheim; Finne, Ellen; Kringlebotn, Torfinn; Lysø, Morten; Owren, Karl; Skrøvset, Bård; Sønsteby, Finn; Thaule, Andreas Bostad; Aarnes, Vegard (NIBIO POP;1(1) 2015, Others, 2015-09-02)
   I et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Oslo & Akershus, Østfold, Vestfold og Hedmark og landbruksetaten i Ringsaker, Stange, Follo og Hobøl, Spydeberg & Askim har Bioforsk (nå NIBIO) gjennomført en studie av ulike ...
  • Trær langs jordbruksvassdrag: Fordeler og ulemper 

   Skarbøvik, Eva; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO POP;5(3) 2019, Others, 2019-02)
   Trær og busker langs vannkanten i jordbruksvassdrag kan ha både fordeler og ulemper. Den naturlige vegetasjonen kan bidra til et høyt biomangfold både på land og i elva, men kan også tiltrekke seg skadedyr og -insekter som ...
  • Urban gardening contributes to health and quality of life 

   Valle, Kristine; Øverdahl, Eli Mari; Degenhardt, Stephanie; Weger, Kim; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(22) 2021, Journal article, 2021-07)
   Participating in a neighbourhood and community garden has positive social and emotional impacts, as well as the satisfaction derived from growing food. Adults and teenagers participating in gardening activities at Linderud ...
  • Urbant landbruk – for alle og overalt? 

   Eiter, Sebastian (NIBIO POP;2(26) 2016, Others, 2016-06)
   Forskere i det europeiske COST-nettverket «Urban Agriculture Europe» har utviklet et felles begrepsapparat som grunnlag for politikkutforming. Urbant landbruk er definert i henhold til seks dimensjoner, og delt inn i de ...
  • Utfordrende avveininger Skogsbeite – plass til både elg og husdyr? 

   Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(10) 2022, Journal article, 2022-03)
   Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og storfe i skogen å si for elgen? Eter husdyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elgen som skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort noen studier av dette, ...
  • Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(7) 2020, Journal article, 2020-02)
   Utsyn over norsk landbruk 2019 gir et kort overblikk over viktige trekk ved norsk landbruk, og er en sammenstilling av noe av all den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet.
  • Uttak av jordprøver for analyse av nematoder i korn 

   Vennatrø, Marit Skuterud (Journal article, 2019-08)
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO POP;1(6) 2015, Others, 2015)
   Oppdal østfjell har i lange tider vore kjent for ein rik fjellflora dit botanikarar har valfarta. Næringsrik berggrunn er viktigaste årsak til det store artsmangfaldet her. Berggrunnen skapar også grunnlag for eit uvanleg ...
  • Veileder for reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker 

   Haugen, Finn-Arne (NIBIO-pop;8(3) 2022, Journal article, 2022-02)
  • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

   Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
  • Vekstskifte i korndyrkingen 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Brodal, Guro (NIBIO POP;2(5) 2015, Others, 2016-02)
   Vekstskifte og forgrøde har betydning for kornets avling og kvalitet. Forgrødeeffekt er virkningen en vekst har på avlingen påfølgende år.
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019-06)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 1. Tilvekst, voksenvekt og slakteresultater 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(17) 2019, Journal article, 2019-06)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...