Now showing items 206-225 of 235

  • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
   NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
  • Tiltak mot rødhyll på foryngelsesfelt i skog 

   Fløistad, Inger Sundheim; Finne, Ellen; Kringlebotn, Torfinn; Lysø, Morten; Owren, Karl; Skrøvset, Bård; Sønsteby, Finn; Thaule, Andreas Bostad; Aarnes, Vegard (NIBIO POP;1(1) 2015, Others, 2015-09-02)
   I et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Oslo & Akershus, Østfold, Vestfold og Hedmark og landbruksetaten i Ringsaker, Stange, Follo og Hobøl, Spydeberg & Askim har Bioforsk (nå NIBIO) gjennomført en studie av ulike ...
  • Trær langs jordbruksvassdrag: Fordeler og ulemper 

   Skarbøvik, Eva; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO POP;5(3) 2019, Others, 2019-02)
   Trær og busker langs vannkanten i jordbruksvassdrag kan ha både fordeler og ulemper. Den naturlige vegetasjonen kan bidra til et høyt biomangfold både på land og i elva, men kan også tiltrekke seg skadedyr og -insekter som ...
  • Urban gardening contributes to health and quality of life 

   Valle, Kristine; Øverdahl, Eli Mari; Degenhardt, Stephanie; Weger, Kim; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(22) 2021, Journal article, 2021-07)
   Participating in a neighbourhood and community garden has positive social and emotional impacts, as well as the satisfaction derived from growing food. Adults and teenagers participating in gardening activities at Linderud ...
  • Urbant landbruk – for alle og overalt? 

   Eiter, Sebastian (NIBIO POP;2(26) 2016, Others, 2016-06)
   Forskere i det europeiske COST-nettverket «Urban Agriculture Europe» har utviklet et felles begrepsapparat som grunnlag for politikkutforming. Urbant landbruk er definert i henhold til seks dimensjoner, og delt inn i de ...
  • Utfordrende avveininger Skogsbeite – plass til både elg og husdyr? 

   Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(10) 2022, Journal article, 2022-03)
   Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og storfe i skogen å si for elgen? Eter husdyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elgen som skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort noen studier av dette, ...
  • Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(7) 2020, Journal article, 2020-02)
   Utsyn over norsk landbruk 2019 gir et kort overblikk over viktige trekk ved norsk landbruk, og er en sammenstilling av noe av all den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet.
  • Uttak av jordprøver for analyse av nematoder i korn 

   Vennatrø, Marit Skuterud (Journal article, 2019-08)
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO POP;1(6) 2015, Others, 2015)
   Oppdal østfjell har i lange tider vore kjent for ein rik fjellflora dit botanikarar har valfarta. Næringsrik berggrunn er viktigaste årsak til det store artsmangfaldet her. Berggrunnen skapar også grunnlag for eit uvanleg ...
  • Veikantene – levested for mange plantearter og pollinerende insekter. 

   Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;8(19) 2022, Journal article, 2022-06)
   Veikanter blir ofte oversett og undervurdert som biologisk viktige områder. Men selv om de er smale er de mange, lange og finnes på kryss og tvers over store deler av landet. Derved utgjør de samlet et stort areal. Vi har ...
  • Veileder for reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker 

   Haugen, Finn-Arne (NIBIO-pop;8(3) 2022, Journal article, 2022-02)
  • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

   Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
  • Vekstskifte i korndyrkingen 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Brodal, Guro (NIBIO POP;2(5) 2015, Others, 2016-02)
   Vekstskifte og forgrøde har betydning for kornets avling og kvalitet. Forgrødeeffekt er virkningen en vekst har på avlingen påfølgende år.
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019-06)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 1. Tilvekst, voksenvekt og slakteresultater 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(17) 2019, Journal article, 2019-06)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 2. Levendevekt og brystmål 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(19) 2019, Journal article, 2019-06)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
  • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 3. Holdvurdering gjennom året 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(20) 2019, Journal article, 2019)
   Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
  • Været i vekstsesongen 2015 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;1(3) 2015, Others, 2015-11-05)
   Sommeren 2015 vil bli husket som kald og våt, med store nedbørmengder i enkelte perioder. Regnet på Østlandet fra midten av august vil bli husket spesielt godt. Til tross for dette ser kornavlingene ut til å bli like høye ...
  • Været i vekstsesongen 2016 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Håvard, Eikemo (NIBIO POP;2(32) 2016, Others, 2016-11)
   En rekordvarm september markerte avslutningen på en vekstsesong som har vært litt varmere enn normalen i det meste av landet. Nedbør har imidlertid vært ujevnt fordelt gjennom sesongen, med store geogra ske forskjeller. ...
  • Været i vekstsesongen 2017 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;3(35) 2017, Journal article, 2017)
   Sommeren 2017 var litt varmere enn normalen ved de fleste av målestasjonene som er omtalt i denne artikkelen. Vårtemperaturen lå også høyere enn normalt de fleste steder i Sør-Norge, og betydelig over normalen i september ...