• Været i vekstsesongen 2016 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Håvard, Eikemo (NIBIO POP;2(32) 2016, Others, 2016-11)
   En rekordvarm september markerte avslutningen på en vekstsesong som har vært litt varmere enn normalen i det meste av landet. Nedbør har imidlertid vært ujevnt fordelt gjennom sesongen, med store geogra ske forskjeller. ...
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Jorda i Målselv 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(36) 2016, Others, 2016-12)
   På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar ...
  • Store utmarkseiendommer mangler matrikkelnummer og opplysninger om eiere 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO POP;2(37) 2016, Others, 2016-12)
   Matrikkelen, det nasjonale registeret for eiendom, adresser og bygninger, inneholder feil og mangler som kan utgjøre vesentlige barrierer for omsetning, næringsutvikling og vern av natur og kulturminner på eiendommer med ...
  • Jorda i Nord-Fron Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind (NIBIO POP;3(23) 2017, Journal article, 2017)
   Høye fjell og dype daler preger landskapet i Nord-Fron. Dette kontrastfylte landskapet har formet jordsmonnet. Det er store forskjeller mellom jorda på elveslettene og oppe i seterområdene. Dette faktaarket tar deg med på ...
  • Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal 

   Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(22) 2017, Others, 2017)
   Jordbruksareal som går ut av drift gror etterhvert igjen med busker og kratt. Gjengroing medfører ikke bare tap av viktige arealressurser, men også kulturelle verdier og biologisk mangfold. Laserteknologi kan gjøre det ...
  • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlyngheibeitepreferansar, beitetrykk og dyrevelferd 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(34) 2017, Others, 2017)
   Gammalnorsk sau er eit vanleg husdyrslag i kystlyngheia. Mange har gammalnorsk sau i utegangardrift der tilhøva ligg til rette for dette, særleg langs kysten på Vestlandet og nordover. Kunnskap om kva sauen beiter gjennom ...
  • Været i vekstsesongen 2017 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;3(35) 2017, Journal article, 2017)
   Sommeren 2017 var litt varmere enn normalen ved de fleste av målestasjonene som er omtalt i denne artikkelen. Vårtemperaturen lå også høyere enn normalt de fleste steder i Sør-Norge, og betydelig over normalen i september ...
  • Hvordan står det til på setra? Bygningsmiljøer 

   Stensgaard, Kari (NIBIO POP;3(29) 2017, Others, 2017)
   Seterhusene er våre siste håndfaste vitner om levemåten på setra og er kulturminner av stor verdi. Den tradisjonelle seterdrifta er sterkt redusert og setrene brukes nå mest til rekreasjon. Bruksendringen har hatt stor ...
  • Spredning av askeskuddsjuke i Europa og Norge 

   Solheim, Halvor; Hietala, Ari Mikko (NIBIO POP;3(4) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke har spredd seg med rekordfart i Europa og i Norge. Ask (Fraxinus excelsior) er meget sensitiv for denne nye sjukdommen. De aller fleste områder i Europa med dette treslaget er nå infisert med sekksporesoppen ...
  • Genetisk variasjon i ask 

   Tollefsrud, Mari Mette; Myking, Tor (NIBIO POP;3(5) 2017, Others, 2017-02)
   De norske askeskogene er en nordlig utløper av større askeskoger i Europa som spredte seg nordover etter siste istid. Vi har undersøkt genetisk variasjon i ask (Fraxinus excelsior) og funnet at asken i Norge fulgte en ...
  • Invasive species - both a global and local problem 

   Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
  • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

   Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
   Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
  • Skogskjøtsel av ask 

   Andreassen, Kjell (NIBIO POP;3(7) 2017, Others, 2017-02)
   Ask har et samlet volum på ca 3 millioner m3 i Norge, men utgjør bare 1 % av lauvtreressursene i landet. Treslaget er likevel en verdifull ressurs som brukes til mange spesialprodukter siden den har gode styrkeegenskaper, ...
  • Askeskuddsjuke, årsak og biologi 

   Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Nagy, Nina; Timmermann, Volkmar; Hietala, Ari (NIBIO POP;3(2) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke forårsakes av en liten sopp, Hymenoscyphus fraxineus, på norsk kalt askeskuddbeger. Sjukdommen har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av Europas askeskoger. Soppen er en fremmed art som trolig ...
  • Resultater fra overvåking av askeskuddsjuke – de unge faller fra, de gamle takler det bedre 

   Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette (NIBIO POP;3(3) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke, som forårsakes av en liten, innført begersopp, har i løpet av ca. 10 år spredt seg gjennom mesteparten av askas utbredelsesområde i Norge, fra Østlandet opp til Nordmøre. I 2016 var bare Trøndelag fortsatt ...
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;3(1) 2017, Others, 2017-03)
   Randaberg er Norges minste landkommune. Likevel har Randaberg store jordbruksområder. Hele 63 % av kommunen er dyrka mark. Ved første øyekast ser nok jorda ganske lik ut, men under den mørke overflaten skjuler det seg store ...
  • Slåttetradisjoner – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Svalheim, Ellen; Bele, Bolette (NIBIO POP;3(9) 2017, Others, 2017-03)
  • Beitetradisjoner i slåttemarkene – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Bele, Bolette; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;3(10) 2017, Others, 2017-03)
   Tradisjonelt var bruken av arealene omkring gårdene og i utmarka svært variert og strakk seg over store områder. Siden vinterfôret var den begrensende faktoren i forhold til hvor mange dyr man kunne livberge, ble fôret ...
  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...