• AR5 Klassifikasjonssystem 

   Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Fadnes, Kjetil Damsberg (NIBIO BOK;5(5) 2019, Research report, 2019-05)
   AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer ...
  • Arealregnskap som kartgrunnlag og arbeidsmetode 

   Aune-Lundberg, Linda; Fadnes, Kjetil Damsberg; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Arealregnskap som begrep er brukt i et vidt spekter av sammenhenger. Vi anbefaler at det etableres et felles, omforent rammeverk og definisjoner for arbeidet med arealregnskap. Sektorspesifikke arealregnskap kan deretter ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2003 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (NIJOS dokument, Research report, 2003)
   Fra og med 2003 innføres nytt klassifikasjonssystem for jordtyper. dette systemet bygger på WRB (World Reference Base for Soil Resources) og er tilrettelagt for bruk ved jordsmonnkartlegging i felt. Feltinstruksen er ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
  • Grunnlag for utvikling av jordvernmål for Jærområdet . Fagnotat til planprogram for Regionalplan for Jæren. Revidert utgave 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Frydenlund, Jostein; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(14) 2019, Research report, 2019-03)
   Jæren er en av de mest konsentrerte jordbruksregionene i landet. Samtidig opplever regionen sterk vekst i industri og folketall. Regionen har som følge av dette stått for den største nedbygginga av jordbruksareal de siste ...
  • Hvorfor jordvern? - Sammendrag av rapport som omhandler kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene 

   Bardalen, Arne; Fadnes, Kjetil Damsberg; Skog, Kristine Lien (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet som en kortversjon av revidert NIBIO rapport 105/2023, «Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene». Den omhandler jordas og jordbruksarealenes betydning i samfunnet og beskriver ...
  • Indikator for nedbygging av dyrka jord 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (NIBIO-rapport;6(123) 2020, Research report, 2020-12)
   Gjennom tildelingsbrev frå LMD har NIBIO fått i oppdrag å utvikle rapporteringssystem for jordvernpolitikken. Som ledd i dette har vi undersøkt korleis ein kan koble ferske kartdata for bygningar og vegar mot AR5 for å gje ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...
  • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (Håndbok fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-02)
   Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
  • Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord 

   Weldon, Simon; Fadnes, Kjetil Damsberg; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Hobrak, Katharina Therese; Takriti, Mounir; Zhao, Junbin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering ...
  • Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene - Rapport revidert 20.10.2023. 

   Bardalen, Arne; Fadnes, Kjetil Damsberg; Julseth, Lars Martin; Skog, Kristine Lien (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er skrevet for å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeid med jordvernstrategier i Follo-kommunene. Den omhandler jordas og jordbruksarealenes betydning i samfunnet og beskriver jordbruket i Follo-regionen, ...
  • Registrert nedbygd jordbruksareal. Kartbasert måling basert på registreringar i perioden 2020 - 2021 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Munsterhjelm, Nicolai (NIBIO Rapport 8(142) 2022;, Research report, 2022-11)
   Basert på registreringar i sentrale kartbasar for vegar og bygningar er det gjort målingar for å talfeste nedbygd jordbruksareal. Tidlegare undersøkingar tilseier at 75 % av nedbygginga skuldast vegar og bygningar. Resultata ...
  • Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Solbakken, Eivind; Seehusen, Till (NIBIO Rapport;3(108) 2017, Research report, 2017-12-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart ...