• Tilråding til generell del for mal til skjøtselsplanar for heilskaplege kulturlandskap 

      Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve; Fagerås, Knut (NIBIO RAPPORT;3(79) 2017, Research report, 2017-06-22)
      Tilrådinga til generell del og mal for heilskaplege kulturlandskap er utarbeidd på oppdrag frå Miljødirektoratet. Rapporten skildrar ulike verdiar i kulturlandskapet, gjev generelle råd om restaurering og skjøtsel, samt ...