• A protocol to develop Shared Socio-economic Pathways for European agriculture 

   Mitter, Hermine; Techen, Anja-K.; Sinabell, Franz; Helming, Katharina; Kok, Kasper; Priess, Jörg A.; Schmid, Erwin; Bodirsky, Benjamin L.; Holman, Ian; Lehtonen, Heikki; Leip, Adrian; Le Mouel, Chantal; Mathijs, Erik; Mehdi, Bano; Michetti, Melania; Mittenzwei, Klaus; Mora, Olivier; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Schaldach, Rudiger; Schönhart, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-16)
   Moving towards a more sustainable future requires concerted actions, particularly in the context of global climate change. Integrated assessments of agricultural systems (IAAS) are considered valuable tools to provide sound ...
  • AdaptaN II - Integrated approaches of the Moravian-Silesian Region landscape to climate change adaptation. Report NIBIO activities. Part 1: Mitigating measures. 

   Krzeminska, Dominika; Barneveld, Robert; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Denne rapporten gir en oversikt over NIBIO sine aktiviteter i AdaptaN II prosjektet gjennomført i samarbeid med tsjekkiske partnere. NIBIO har bidratt med vurdering av erosjonsrisiko og modellering av erosjonstiltak for ...
  • AdaptaN II - Integrated approaches of the Moravian-Silesian Region landscape to climate change adaptation. Report NIBIO activities. Part 2: Modeling effectiveness of measures. 

   Barneveld, Robert; Krzeminska, Dominika; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten gir en oversikt over NIBIO sine aktiviteter i AdaptaN II prosjektet gjennomført i samarbeid med tsjekkiske partnere. NIBIO har bidratt med vurdering av erosjonsrisiko og modellering av erosjonstiltak for ...
  • Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk rapport;6(61) 2011, Research report, 2011-08-31)
   I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
  • Ekstremvær i 2023 - jordstruktur og muligheter for tilpasning i kornproduksjonen 

   Seehusen, Till; Øygarden, Lillian (Others, 2024)
  • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2006/07 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

   Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Deelstra, Johannes; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(20) 2008, Research report, 2008-04-10)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram (RMP). Vurdering av ordningen: “Avrenning til vassdrag” 

   Øygarden, Lillian; Grønlund, Arne; Skøien, Svein; Krokann, Knut; Bechmann, Marianne; Nordskog, Kjersti (Bioforsk rapport;7(21) 2012, Research report, 2012-01-23)
   Denne rapporten er gjennomført for Statens Landbruksforvaltning (SLF) som del av deres evaluering av Regionale miljøprogram. I rapporten evalueres ordningene under “Avrenning til vassdrag “ dvs i hovedsak tilskuddsordningene ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram. Vurdering av ordningene ”avrenning til vassdrag og plantevernmidler” 

   Øygarden, Lillian; Kværner, Jens; Grønlund, Arne (Bioforsk rapport;3(51) 2008, Research report, 2008-03-05)
   I denne rapporten er det foretatt en evaluering av tilskuddsordningene ”avrenning til vassdrag og plantevernmidler ” som del av regionale miljøprogram. Det er sammenlignet ordningene fra 2003 ved felles nasjonale ...
  • Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet - Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon 

   Bakken, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Gramstad, Ragnvald; Haugnes, Atle; Höglind, Mats; Johansen, Astrid; Paulsen, Geir; Strand, Einar; Uhlen, Anne Kjersti; Øygarden, Lillian; Waalen, Wendy (NIBIO Rapport;3(86) 2017, Research report, 2017-06-15)
  • GIS avrenning for Ås 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(73) 2007, Research report, 2007-06-15)
   På oppdrag fra Landbrukskontoret i Follo har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Ås i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap (tidligere ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(47) 2006, Research report, 2006-05-02)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer NIJOS’ erosjonsrisikokart ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2006 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(68) 2007, Research report, 2007-05-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2006. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2007 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(87) 2008, Research report, 2008-06-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2007. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • Høstkorn - redusert jordarbeiding gir mindre tap av jord og næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Øygarden, Lillian; Skjevdal, Rut M. (Bioforsk TEMA;2(35) 2007, Research report, 2007)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn kan redusere tap av jord og næringsstoffer.
  • Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case‐studies 

   Hamidov, Ahmad; Helming, Katharina; Bellocchi, Gianni; Bojar, Waldemar; Dalgaard, Tommy; Ghaley, Bhim Bahadur; Hoffmann, Christian; Holman, Ian; Holzkämper, Annelie; Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Lehtonen, Heikki; Niedrist, Georg; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Roggero, Pier Paolo; Rusu, Teodor; Santos, Cristina; Seddaiu, Giovanna; Skarbøvik, Eva; Ventrella, Domenico; Żarski, Jacek; Schönhart, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-12)
   Soils are vital for supporting food security and other ecosystem services. Climate change can affect soil functions both directly and indirectly. Direct effects include temperature, precipitation, and moisture regime ...
  • Indikatorer og metoder for dokumentasjon og tiltaksrapportering i Klimaavtalen og indirekte effekt av tiltak 

   Øygarden, Lillian; Aass, Laila; Bakken, Anne Kjersti; Bonesmo, Helge; Geipel, Jakob; Åby, Bente Aspeholen (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Prosjektet har utredet metodikk og bruk av indikatorer som kan dokumentere gjennomføring og effekt av tiltak som er aktuelle for jordbrukets klimaavtale, og som en enten ikke har etablert metodikk for eller som en ønsker ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Bye 2005. 

   Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(175) 2006, Research report, 2006-12-21)
   Overvåkingen av Byefeltet inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1990. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning.
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Bye 2006 

   Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(120) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Overvåkingen av Byefeltet inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1990. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning.
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Heiabekken 2006 

   Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Bechmann, Marianne; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(127) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Overvåkingen av Heiabekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på pesticider. Det ble i 2004 foretatt en ny avgrensning av ...