• Arealstatistikk: Dyrkbar myr 

   Strand, Geir-Harald; Bjørkelo, Knut; Bardalen, Arne (NIBIO Rapport;5(49) 2019, Research report, 2019-03-27)
   NIBIO ved divisjon Kart og statistikk har tilrettelagt data for regionale og lokale analyser av myrandelen på dyrkbart areal. Rapporten viser hvilke regioner som har særskilt høy andel myr på dyrkbart areal. Det går også ...
  • Jordbrukets bidrag til bioøkonomien 

   Bardalen, Arne (NIBIO Rapport;2(77)2016, Research report, 2016-05-27)
   Årlig omsetningsverdi i 2050 basert på ressurser og produksjoner i norsk jordbruk og matindustri, kan med grunnlag i forutsetninger og vurderinger i denne rapporten anslås til å kunne være i størrelsesorden inntil 250 ...
  • Jordsmonnet vi lever av. Forslag til system for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kolberg, Dorothee; Cannell, Rebecca; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild; Bardalen, Arne; Strand, Geir-Harald (NIBIO-rapport;7(14) 2021, Research report, 2021-02)
   Denne rapporten beskriver et forslag til et jordovervåkingssystem for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring. Rapporten inneholder en behovsanalyse for et jordovervåkingssystem og redegjør for ...
  • Jordvernets begrunnelser Kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-rapport;7(72) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Regjeringens revisjon av norsk jordvernstrategi og et eventuelt forsterket jordvernmål. Rapporten omtaler sammenhenger mellom jordvern og bærekraft. Vi beskriver ...
  • Klimarisiko og norsk matproduksjon 

   Bardalen, Arne (NIBIO Rapport;4(115) 2018, Research report, 2018-10)
   Rapporten gir en overordnet oversikt over klimarisiko i matproduksjonen med utgangspunkt i tidligere utredninger av klimaendringenes konsekvenser for jordbruket. Globale klimaendringer ventes å føre til høyere gjennomsni ...
  • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

   Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
   Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
  • Norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko - Rapport fra arbeidsgruppe i NIBIO 

   Dombu, Siri Voll; Bardalen, Arne; Strand, Einar; Henriksen, Birgitte; Lamprinakis, Lampros (NIBIO-rapport;7(145) 2021, Research report, 2021-08)
   I denne rapporten drøftes matsikkerhet og forsyningsberedskap i en norsk sammenheng. Matsikker-heten i Norge er avhengig av kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og velfungerende internasjonale ...
  • To pollendiagrammer fra Glesmyra, Våler i Solør 

   Bardalen, Arne (Journal article, 1980)
   Fra Glesmyra, Våler i Solør har en tatt ut to prøveserier til pollenanalyse. Den ene prøveserien ble tatt ut på et dyrka myrareal (Vi vang) med . et hardt, jernrikt sjikt i torvlaget. To nivåer i denne prøveserien er datert ...
  • Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. 

   Bardalen, Arne; Rivedal, Synnøve; Aune, Anders; O`Toole, Adam; Walland, Finn; Silvennoinen, Hanna Marika; Sturite, Ievina; Bøe, Frederik; Rasse, Daniel; Pettersen, Ivar; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;4(149) 2018, Research report, 2018-12-04)
   Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. ...