• Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næring 

   Søgaard, Gunnhild; Allen, Micky; Astrup, Rasmus; Belbo, Helmer; Bergseng, Even; Blom, Hans Haavardsholm; Bright, Ryan; Dalsgaard, Lise; Fernandez, Clara Anton; Gjerde, Ivar; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kjønaas, O. Janne; Nygaard, Per Holm; Stokland, Jogeir; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;5(3) 2019, Research report, 2019-02-09)
  • Helikoptertopping og -kvisting av trær langs kraftlinjer 

   Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Bergseng, Even; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
   Kapping og beskjæring av tretopper langs kraftlinjer med sag fra helikopter reduserer risikoen for trefall på kraftlinja og kan være et kostnadseffektivt tiltak med få ulemper for skogeier. Topping eller kvisting med ...
  • Konsekvenser på virkesproduksjon av endrede transportkostnader - fra FAS til CIF 

   Bergseng, Even; Hoen, Hans Fredrik; Veisten, Knut; Økseter, Petter (Rapport fra skogforskningen;2-04, Research report, 2004-01)
   Det eksisterer to hovedprinsipper for levering av varer mellom produsenter og konsumenter i innsatsfaktormarkeder. Enten kan leverandøren stå for transport, eller så kan kjøperen ta seg av transport fra produksjonssted til ...
  • Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi 

   Granhus, Aksel; Ødegård, Erik; Bergseng, Even; Bergsaker, Erling (NIBIO-rapport;7(148) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten sammenstiller resultater fra prosjektet «Lukket hogst – hvor godt har det fungert?». Hovedfokuset har vært å analysere i hvilken grad uttaksstyrke og ulike bestandskarakteristika bidrar til å forklare ...
  • Ressursoversikt og prognoser for framtidig virkestilgang fra SR16 

   Bergseng, Even; Hauglin, Marius; Borges, Paulo Jorge de Almeida (NIBIO rapport;4(116) 2018, Research report, 2018-10)
   SR16 er et skogressurskart utviklet og publisert av NIBIO. Det er tenkt som et supplement til allerede eksisterende ressurskart i skogbruket med kvalitet og romlig oppløsning mellom tradisjonelle takster og regionale ...
  • Sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder i Norge 

   Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Gjølsjø, Simen; Gobakken, Lone; Bergseng, Even (NIBIO Rapport;4(93) 2018, Research report, 2018-07-04)
   Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som ...
  • Skjøtselsbelter i ungskog langs kraftlinjer 

   Bergseng, Even; Solberg, Svein; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
   Mange steder langs kraftlinjene står skogen i dag upleid og tett, og med liten styrke til å tåle vind og snø utgjør den en betydelig risiko for trefall på linjene. Ett av tiltakene for å redusere denne risikoen er å etablere ...
  • Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring 

   Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus; Allen, Micky; Andreassen, Kjell; Bergseng, Even; Fløistad, Inger Sundheim; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari; Kvaalen, Harald; Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Steffenrem, Arne; Stokland, Jogeir; Økland, Bjørn (NIBIO Rapport;3(99) 2017, Research report, 2017-08-24)
   Fokus i denne rapporten er på skogbehandlingen, og på maksimering av verdiproduksjon. En forutsetning for dette er høy sagtømmerproduksjon, samtidig som det er viktig å vurdere arealets totale tømmerverdi. Følgende ...
  • Utredning om hogst av ungskog 

   Bergseng, Even; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hoen, Hans Fredrik; Bolkesjø, Torjus (NIBIO Rapport;4(39) 2018, Research report, 2018-11)
   Denne rapporten greier ut om økonomisk optimal hogstmodenhetsalder for norsk skog.