• Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • AR5 Klassifikasjonssystem 

   Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Fadnes, Kjetil Damsberg (NIBIO BOK;5(5) 2019, Research report, 2019-05)
   AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer ...
  • AR5 klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser 

   Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Frydenlund, Jostein (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og ...
  • AR5 klassifikasjonssystem. Endring av arealtypen åpen fastmark og bebygd 

   Bjørkelo, Knut; Bjørken, Anna M.; Frydenlund, Jostein (Rapport fra Skog og landskap;10/2013, Research report, 2013)
   AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000) er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatabase som beskriver arealressursene. Denne rapporten utreder om arealtypen åpen fastmark i AR5 kan brytes ned i underkategorier som ...
  • AR5 klassifikasjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut (Håndbok fra Skog og landskap;1/2006, Report, 2006)
   AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, ...
  • Arealstatistikk: Dyrkbar myr 

   Strand, Geir-Harald; Bjørkelo, Knut; Bardalen, Arne (NIBIO Rapport;5(49) 2019, Research report, 2019-03-27)
   NIBIO ved divisjon Kart og statistikk har tilrettelagt data for regionale og lokale analyser av myrandelen på dyrkbart areal. Rapporten viser hvilke regioner som har særskilt høy andel myr på dyrkbart areal. Det går også ...
  • AUTOMATED UPDATING OF FOREST COVER MAPS FROM CLOUD-FREE SENTINEL-2 MOSAIC IMAGES USING OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS AND MACHINE LEARNING METHODS 

   Debella-Gilo, Misganu; Borchsenius, Bjørn Tobias; Bjørkelo, Knut; Breidenbach, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-03)
   Planning sustainable use of land resources and environmental monitoring benefit from accurate and detailed forest information. The basis of accurate forest information is data on the spatial extent of forests. In Norway ...
  • CO2-opptak i jord og vegetasjon i Norge. Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser 

   Grønlund, Arne; Bjørkelo, Knut; Hylen, Gro; Tomter, Stein Michael (Bioforsk rapport;5(162) 2010, Research report, 2010)
   Rapporten gir en kunnskapsstatus om ulike norske naturtypers opptak og lagring av CO2 og deres sårbarhet for menneskelig aktivitet. Det totale karbonlageret i jordbruksareal, skog, myr og åpen fastmark er estimert til ca ...
  • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

   Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
  • Flaskehalser i det kommunale veinettet – økonomiske konsekvenser for tømmertransport i Sogn og Fjordane 

   Fjeld, Dag; Vennesland, Birger; Bjørkelo, Knut (NIBIO Rapport;5(97) 2019, Research report, 2019)
   Utredningens hovedmål har vært å kvantifisere de økonomiske konsekvensene av flaskehalser for tømmertransport i det kommunale veinettet i Sogn og Fjordane. Hovedmålet ble delt i to delmål. Det første delmålet var å vurdere ...
  • Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”Kartografi for AR5. Norsk institutt for skog og landskap, 03/2009». Det er gjort følgende endringer: Arealtypen Vann ...
  • Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport; 3(153) 2017, Research report, 2018-01-03)
   Denne rapporten gir en oversikt over kartografien som blir brukt for AR5. Symbolene blir levert som fonter (True type) og kan lastes ned fra NIBIO sine nettsider om AR5, under kokebøker for kontinuerlig ajourhold. Rapporten ...
  • Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Dokument fra Skog og landskap;03/2009, Research report, 2009)
   Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”KARTOGRAFI FOR AR5, Norsk institutt for skog og landskap, 13. november 2006”. Det er lagt til 3 nye tegnforklaringer. ...
  • Klimagassregnskap for arealbrukssektoren i Oslo: aktuelle arealbruksoverganger, klimagassutslipp og tiltak 

   Søgaard, Gunnhild; Bjørkelo, Knut (NIBIO Rapport;4(155) 2018, Research report, 2018-12)
   Arealbrukssektoren i klimagassregnskapet omfatter utslipp og opptak knyttet til arealbruk og arealbruksendringer. Kommunene har en viktig rolle i klimaarbeidet, og besitter mange av virkemidlene som må benyttes for å ...
  • Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Nystuen, Ingvild; Strand, Geir-Harald; Thorvaldsen, Kari (NIJOS dokument;36/04, Research report, 2004-10-10)
   Rettleiar som skal vere til hjelp for dei som sjølv ønskjer å produsere temakart eller statistikk med utgangspunkt i Digitalt markslagskart (DMK). Den dokumenterer klasseinndeling og bruk av fargar som NIJOS nyttar i sine ...
  • Satellittkartlegging av hogst og skogskader 

   Solberg, Svein; Bjørkelo, Knut; Gjertsen, Arnt Kristian; May, Johannes; Pierzchala, Marek; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Satellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsoppgaver i skog, særlig for deteksjon av skogskader og hogst. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere metoder for en ...
  • A Tier 1 methodology for estimating changes in soil organic carbon after land use change on mineral oil 

   Bárcena, Teresa G.; Dalsgaard, Lise; Strand, Line Tau; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;7(49) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne publikasjonen presenterer en ny metodikk for estimering av endringer i lageret av jordkarbon som følge av arealbruksendringer på mineraljord. Metodikken er utviklet for bruk i den nasjonale rapporteringen av ...
  • Veileder for administrativt ajourhold av Digitalt markslagskart (DMK) 

   Bekkhus, Rolf; Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Kristiansen, Tom Joar (NIJOS dokument;1/03, Research report, 2003-08-04)
   Veilederen gir en teoretisk og praktisk innføring i vedlikehold av DMK for involverte parter i kommunene. Administrativt ajourhold omfatter ajourhold av datasett basert på rapportering frå forvaltningsrutiner og daglige ...
  • Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester 

   Ljosland, Mette Margrethe; Bjørkelo, Knut; Skøien, Svein (NIJOS dokument;21/2005, Research report, 2005-03-17)
   Overgang til internettbasert distribusjon av kartinformasjon medfører nye utfordringer for informasjonsleverandørene. Geoportaler utnytter de tekniske mulighetene for å sammenstille karttema fra ulike kilder, men lykkes i ...