• Kantsoner mellom jordbruksareal og vassdrag - Kartbasert analyse av kantsoneareal og grenselinje 

   Borchsenius, Bjørn; Munsterhjelm, Nicolai; Hagen, Håvard Ullebust (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet og viser tall for grenselinje og kantsoneareal mellom vassdrag og jordbruksareal i Norge. I rapporten presenteres valgte datasett og brukt metode for å beregne tallene. ...
  • Kartlegging av grønnstruktur i bebygde områder - Datagrunnlag og metodikk for fremstilling av et nasjonalt grønnstrukturkart 

   Borchsenius, Bjørn; Gjertsen, Arnt Kristian; Mathisen, Henrik; Aune-Lundberg, Linda (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten dokumenterer datagrunnlaget og metodikken bak NIBIOs nasjonale kartlegging av grønnstruktur i og rundt bebygde områder. Grønnstruktur er per nå dårlig dokumentert og ikke systematisk kartlagt i Norge. Informasjon ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Solkraftverk på jord- og skogareal 

   Hobrak, Katharina Therese; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Borchsenius, Bjørn; Mathiesen, Henrik Forsberg; Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   I rapporten beskrives hvordan arealbruksendringene ved etablering av bakkemonterte solkraftverk påvirker opptak og utslipp av klimagasser. Det redegjøres også for hvordan ulike grader av skygge påvirker produksjonen av ...
  • Veksttyper på jordbruksareal fra satellitt 

   Debella-Gilo, Misganu; Gjertsen, Arnt Kristian; Borchsenius, Bjørn; Strand, Geir-Harald (Journal article, 2023)
   JordbrukSat er et nasjonalt vektorkart som viser den geografiske fordelingen av ulike veksttyper på jordbruksareal, samt jordbruksareal som er nedbygd. Kartet framstilles fra satellittbilder og offentlig kartdata med bruk ...
  • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
   The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...