• AUTOMATED UPDATING OF FOREST COVER MAPS FROM CLOUD-FREE SENTINEL-2 MOSAIC IMAGES USING OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS AND MACHINE LEARNING METHODS 

   Debella-Gilo, Misganu; Borchsenius, Bjørn Tobias; Bjørkelo, Knut; Breidenbach, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-03)
   Planning sustainable use of land resources and environmental monitoring benefit from accurate and detailed forest information. The basis of accurate forest information is data on the spatial extent of forests. In Norway ...
  • Bioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter 

   Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-08)
   The development of a new bioeconomy implies an increased need for renewable biological resources. This means that more of the existing biomass will be har vested and a larger land area is likely to be utilized. While it ...
  • Gjengroing i reiselivets landskap 

   Bryn, Anders; Debella-Gilo, Misganu (Glimt fra Skog og landskap;03/08, Others, 2008)
   Reiselivet i Norge har de siste tiåra vært oppmerksomme på landskapsendringene som skjer i Norge. I følge reiselivsnæringa truer gjengroing av kulturlandskapet viktige segmenter innen det norske reiselivet. Samtidig legges ...
  • Jordsmonnstatistikk. 012 Drammensvassdraget 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Debella-Gilo, Misganu (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   En produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Drammensvassdraget. Informasjonskilden for denne ...
  • Mapping Seasonal Agricultural Land Use Types Using Deep Learning on Sentinel-2 Image Time Series 

   Debella-Gilo, Misganu; Gjertsen, Arnt Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-15)
   The size and location of agricultural fields that are in active use and the type of use during the growing season are among the vital information that is needed for the careful planning and forecasting of agricultural ...
  • Mer og samlet areal gir mer areal i drift 

   Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (Journal article, 2023)
   I 2021 var det cirka 122 000 landbrukseiendommer i Norge som hadde mer enn 10 dekar maskinelt høstbart jordbruksareal. De fleste av disse, nesten hundre tusen, hadde så og si alt jordbruksareal i drift. Det betyr imidlertid ...
  • Spatial Big Data tools and methods within NIBIO 

   Rizzi, Jonathan Rizzi; Debella-Gilo, Misganu (NIBIO-rapport;7(157) 2021, Research report, 2021-11)
   Rapporten utforsker og diskuterer potensialet for økt bruk av Stordata (engelsk: big data) teknologi og metode innenfor instituttets arbeidsområder. I dag benyttes Stordata-tilnærminger til å løse forvaltningsstøtteoppgaver, ...
  • Spatial Big Data. Application examples from NIBIO 

   Rizzi, Jonathan; Debella-Gilo, Misganu; Mathisen, Åsmund Ertshus; Skog, Tor-Einar (NIBIO-rapport;7(156) 2021, Research report, 2021-10)
   Rapporten dokumenterer utvalgte eksempler på bruk av stordata (engelsk: big data) teknologi og metode i NIBIO. Det første eksemplet er knyttet til oppdatering av arealressurskartet AR5, hvor det undersøkes om stordata-tilnærming ...
  • Veksttyper på jordbruksareal fra satellitt 

   Debella-Gilo, Misganu; Gjertsen, Arnt Kristian; Borchsenius, Bjørn; Strand, Geir-Harald (Journal article, 2023)
   JordbrukSat er et nasjonalt vektorkart som viser den geografiske fordelingen av ulike veksttyper på jordbruksareal, samt jordbruksareal som er nedbygd. Kartet framstilles fra satellittbilder og offentlig kartdata med bruk ...