• 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
   Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
  • Agri-environmental policies and their effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and recommendations 

   Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   This review identifies ‘successful’ policies for biodiversity, cultural heritage, and landscape scenery and recreation in Austria, France, Bavaria (Germany), Wales (UK), and Switzerland, and a comparison with current efforts ...
  • AGRISPACE: Background, concepts and frameworks 

   Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   This report is a means to help establishing a common foundation through providing a brief summary of different themes of importance for scientists involved in the research project “Space, land and society: challenges and ...
  • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Arealbruksendringer i Sarpsborg og Sandnes fra ca. 1980 til 2003 

   Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;05/2013, Others, 2013)
   Regjeringens politikk er å bevare våre beste jordressurser for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden 1980 - 2003 blitt ...
  • Beetles in an urban community garden can indicate global warming 

   Hofmann, Thyra Sophie; Bayramov, Günay; Wagner, Thomas; Karlsson, Anneli; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(29) 2021, Journal article, 2021-11)
   Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for ...
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
  • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

   Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
   Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
  • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

   Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
   Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
  • Humus-rich topsoils in SW Norway – Molecular and isotopic signatures of soil organic matter as indicators for anthropo-pedogenesis 

   Acksel, Andre; Giani, Luise; Stasch, Carolin; Kühn, Peter; Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Regier, Tom; Leinweber, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-03)
   Some previous studies showed that the formation of several deep dark humus-rich topsoils in Northern Europe was strongly influenced by the application of different organic materials by anthropogenic activities in former ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Jordkvalitetens rolle under nedbygging og nydyrking av jordbruksareal i Sarpsborg og Sandnes 

   Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;06/2013, Others, 2013)
   Regjeringens politikk er å bevare de beste jordressursene for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden fra ca. 1980 til ...
  • Landskap i kartlegging og analyser: En systematisk gjennomgang av begrepsbruken 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Abderhalden, Bigna Lu (NIBIO rapport;6(116) 2020, Research report, 2020-10)
   Denne rapporten gir en oversikt over begrepsapparater som er brukt i ulike systemer for landskapskartlegging og landskaps- eller stedsanalyser. I en gjennomgang av 14 forskjellige systemer har seks begreper eller ...
  • Landskapskarakter. Landskapsmodell i 5 x 5 km rutenett for Norge 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald; Eiter, Sebastian (Fakta fra Skog og landskap;10/11, Research report, 2011)
   Landskapskarakter er det som særpreger et område og gjør at det skiller seg fra andre områder. Den er avhengig av samspillet mellom mange ulike landskapselementer, både naturlige og menneskeskapte. Ved å måle og registrere ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer – veileder for innsamling av data 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport;2(159) 2016, Research report, 2017-02-08)
   På oppdrag fra Riksantikvaren har NIBIO gjennom flere år arbeidet med å utvikle en metode for langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer. Metoden dokumenteres i denne veilederen. Arbeidet inkluderte en utprøving av metoden ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer: forslag til metode 

   Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle ...
  • Long-term monitoring of protected Cultural Heritage Environments in Norway: Development of methods and first-time application 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-27)
   Norway has a political goal to minimize the loss of cultural heritage due to removal, destruction or decay. On behalf of the national Directorate for Cultural Heritage, we have developed methods to monitor Cultural Heritage ...
  • Matjord som levende kulturminne 

   Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-pop;6(47) 2020, Journal article, 2020-12)
   Noe av Norges mest produktive matjord er del av en levende kulturarv. Jordas kvalitet er et resultat av kontinuerlig jordforbedring gjennom mange hundre år.