• Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon og EUs klimarammeverk 

   Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio (NIBIO Rapport 8(124) 2022, Research report, 2022)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 og N2O, og er en del av det nasjonale klimagassregnskapet ...
  • Framskrivninger, tiltaks- og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren: Beskrivelse og evaluering av dagens metodikk 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Belbo, Helmer; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Sevillano, Ignacio; Øistad, Knut (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten ...
  • Klimagassregnskap for skogsdriften til Statskog 

   Astrup, Rasmus Andreas; Svensson, Arvid; Sevillano, Ignacio; Fischer, Carolin; Fernández, Clara Antón (NIBIO-rapport;7(155) 2021, Research report, 2021-09)
   Statskog eier om lag 8% av Norges produktive skogareal. Skogen er dominert av en stor andel hogstmoden skog og en overvekt av skog på lavere boniteter. Tilveksten i skogen er svakt avtagende noe som sannsynligvis skyldes ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • Skogressurser i innlandet. Landsskogtakseringen 2015-2019 

   Granhus, Aksel; Fernández, Clara Antón; Eriksen, Rune; Hylen, Gro (NIBIO-rapport;7(98) 2021, Research report, 2021-05)
   I denne rapporten gis en oversikt over skogressursene i Innlandet basert på Landsskogtakseringens takseringer av permanente prøveflater i fylket i perioden 2015-2019 (referanseår 2017), og utviklingstrekk for skogressursene ...
  • Skogressurser i Norge: Status og framtidsscenarier 

   Hylen, Gro; Fernández, Clara Antón; Granhus, Aksel (NIBIO-rapport;8(85) 2022, Research report, 2022-05)
   Vi gir i den første delen av denne rapporten en oversikt over dagens skogressurser i Norge og den historiske utviklingen tilbake til 1990. Oversiktene er basert på data fra Landsskogtakseringens permanente prøveflater. Vi ...
  • Skogressurser i Norge: Status og framtidsscenarier for 6 regioner 

   Hylen, Gro; Fernández, Clara Antón; Granhus, Aksel (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er del 2 av: Skogressurser i Norge - Status og framtidsscenarier. I foreliggende rapport “Skogressurser i Norge, status og framtidsscenarier for 6 regioner” presenterer vi først status for skogressursene ...