• Bevaring av skogtregenetiske ressurser 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Rapport;5(8) 2019, Research report, 2019-01)
   Bevaringsplanen for skogtregenetiske ressurser fra Norsk genressurssenter gir status for eksisterende bevaringsarbeid og definerer behov for framtidig bevaring for å sikre genetisk variasjon i skogtrær i Norge. Genetisk ...
  • Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Bok;2(11) 2016, Research report, 2016-11-22)
  • Ex situ-samlinger av norske skogtrær i arboreter og botaniske hager. Status og framtidig potensiale 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Grundt, Hanne Hegre (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over materiale av norske skogtrær som finnes i arboreter og botaniske hager i Norge. Det er gjort en overordnet vurdering av de eksisterende samlingene med tanke på hvilke treplantesamlinger som ...
  • Genetisk variasjon i norske skogtrær – en oversikt over publiserte studier (1954-2019) 

   Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Rapport;6(1) 2020, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over publiserte arbeider vedrørende studier av genetisk variasjon i norske skogtrær. Her er bare tatt med originale arbeider som karakteriserer genetisk variasjon og genetiske ...
  • Genetisk variasjon mellom norske populasjoner av eik - Resultater fra forsøk i Norge og Danmark 

   Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hansen, Jon Kehlet (NIBIO Rapport;3(69) 2017, Research report, 2017-06-20)
   Et forsøk med sommer- og vintereik fra 14 populasjoner fra Borre i nord til Mandal i sør, i tillegg til tre danske frøkilder, ble etablert på Kaldvell, Aust-Agder, i 2001. De samme materialene ble plantet på fem ...
  • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(140) 2020, Research report, 2020-11)
   Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og ...
  • Helhetlig forvaltning av genetisk mangfold i husdyr,planter og skogtrær. Erfaringer fra utvalgte landskap. 

   Myking, Tor; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Svartedal, Nina; Nilsen, Linn Borgen (Research report, 2023)
   Dette er den norske oversettelsen av rapporten "Hotspots of genetic resources for animals, plants, and forests. GenRes Bridge project"
  • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

   Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
   Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
  • Nøkkeltall 2020 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;7(107) 2021, Research report, 2021-06)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2020. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017 Status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
  • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
  • State of forest genetic resources in Norway 2020 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Skrøppa, Tore (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
   Skog er viktig i Norge. Det er uttalt politisk vilje til å styrke skogens bidrag for økonomisk verdiskaping i landbruket og for å nå viktige mål knyttet til energi, klima, miljøverdier og økosystemtjenester. Skogressursene ...
  • Strategiplan for Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Asdal, Åsmund; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rehnberg, Anna Caroline (Rapport fra Skog og landskap;19/2013, Research report, 2013)
   Genetiske ressurser er en avgjørende faktor for all mat- og landbruksproduksjon og en viktig del av vår kulturarv. Moderne foredlings- og produksjonsmetoder har økt volumproduksjonen dramatisk samtidig som det genetiske ...
  • Trær i Norge: Alm og ask [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Har vi ask og alm i naturen vår om 100 år? Begge treslagene er truet på grunn av sykdomsangrep fra sopp, og mange trær visner og dør. Takket være genetisk variasjon er noen trær motstandsdyktige mot sykdommene.
  • Trær i Norge: Barlind og kristtorn [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Barlind og kristtorn er mye brukt i hager og parker, men trærne vokser faktisk vilt i kystnære strøk i Sør-Norge! De regnes som nordlige utløpere av Middelhavets eviggrønne skoger.
  • Trær i Norge: Bøk og spisslønn [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   De fleste av dagens treslag etablerte seg naturlig i Norge etter siste istid. Menneskelig aktivitet har imidlertid påvirket utbredelsen for noen. Dette gjelder både for bøk og spisslønn - riktignok på litt ulike måter.
  • Trær i Norge: Hassel og lind [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Edelløvtrærne hassel og lind vokser ofte sammen, blant annet i kalklindeskog. Kalklindeskog er en artsrik, men sjelden og truet naturtype i Norge, og den finnes nesten bare i Oslofjordområdet.
  • Trær i Norge: Or [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Det fi nnes to viltvoksende orearter i Norge. Svartor er varmekjær, mens gråor er mindre kresen og langt vanligere. Or har inngått en byttehandel med bakterier i røttene: or får ekstra nitrogen fra bakteriene, og bakteriene ...