• Erfaringer fra 20 år med miljøovervåking i landbruket 

   Hauken, Marit (Bioforsk TEMA;8(8) 2013, Research report, 2013)
   Bioforsk har overvåket avrenning fra landbruk i over 20 år i JOVA-programmet. Overvåkingen omfatter nå 11 nedbørfelt. I alle feltene måles tap av jord og næringsstoffer, og i halvparten av feltene måles også tap av ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992-2013 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Pengerud, Annelene; Grønsten, Heidi Anette; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Hauken, Marit (Bioforsk rapport;9(84) 2014, Research report, 2014-08-15)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk. Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning 

   Hauken, Marit; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Tveiti, Geir; Eklo, Ole Martin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   For å få økt kunnskap om effekten av jordarbeiding på jord– og fosfortap fra arealer med lite helling og lav erosjonsrisiko og med marin leirjord, har Bioforsk anlagt et ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2012 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble i 2012 dyrket vårhvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2012 var på omtrent samme nivå som i tidligere år med hvete. Tapene av fosfor (21 g/daa) og suspendert stoff (7 kg/daa) var, som ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det ble i 2014 dyrket potet i Bye-feltet. All gjødsling var i form av mineralgjødsel, og det ble tilført noe mindre av både nitrogen og fosfor enn tidligere år med poteter. Feltet høstpløyes hvert år. Fosfortapet var lavt ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det ble i 2015 dyrket vårhvete i Bye-feltet. Det ble gjødslet med både mineralgjødsel og husdyrgjødsel dette året. Nitrogentilførselen (18,7 kg/daa) lå betydelig over gjennomsnittet til høsthvete for perioden 1990–2014 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2016 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
   Det ble i 2016 dyrket vårhvete i Bye-feltet, og det ble bare gjødslet med mineralgjødsel. Nitrogentilførselen (19,7 kg/daa) lå over gjennomsnittet for vårhvete i perioden 1996–2015 (16,6 kg/daa), mens fosfortilførselen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2017 

   Lunde, Petter; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
   Det ble i 2017 dyrket potet i Bye-feltet, og det ble bare gjødslet med mineralgjødsel. Nitrogentilførselen (8,3 kg/daa) lå under gjennomsnittet for potet i perioden 1996 – 2016 (9,2 kg/daa). Fosfortilførselen (2,8 kg/daa) ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2011 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Det ble dyrket korn på 66 % av jordbruksarealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 27 % i 2011. Totale gjødseltilførsler i 2011 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2010. Andelen av mineralgjødsel er redusert, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2012 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble dyrket korn på 69 % av arealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 23 %. Totale gjødseltilførsler i 2012 var litt mindre enn gjennomsnitt for perioden 1991-2011. Andelen av mineralgjødsel er økt noe i 2012, mens bruk ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2014 var det korn på 66 % og gras på 31 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,5 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og noe mindre ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2015 var det korn på 67 % og gras på 26 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 16,9 kg N/daa og 3,4 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og også fosfor enn ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2016 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet. I 2016 var det korn på 71 % og gras på 24 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 15,8 kg N/daa og 2,2 kg P/daa, noe som er på nivå med gjennomsnittet for ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2017 

   Lunde, Petter; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet. I 2017 var det korn på 66 % og gras på 28 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,9 kg P/daa, som er noe høyere enn gjennomsnittet for ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Vinteren 2011/2012 overvintret 70 % av kornarealene i stubb, hvilket er om lag som gjennomsnittet. I 2011 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere år i ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2012 

   Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2012 var det sein våronn og unormalt mye nedbør både året sett under ett og gjennom vekstsesongen. Kornet ble gjødslet litt svakere enn tidligere både med fosfor og nitrogen. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013 

   Hauken, Marit (Research report, 2015)