• Arealbruksendring til utbygd areal Faktagrunnlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring – rapporterte utslipp og mulige kartgrunnlag 

   Søgaard, Gunnhild; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Smith, Aaron (NIBIO-rapport;7(164) 2021, Research report, 2021-10)
   Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et faktagrunnlag for vurdering av en avgift på utslipp av klimagasser fra permanente og/eller irreversible endringer av areal, som nedbygging. ...
  • EUs grønne giv og skogen 

   Øistad, Knut; Mohr, Christian Wilhelm; Hobrak, Katharina Therese (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Skogpolitikk er formelt medlemslandenes kompetanse, og er ikke nevnt i EUs traktater som et område for felles politikk. Skogsektoren er likevel over tid omfattet av tiltak og virkemidler i andre sektorer der EU har felles ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon og EUs klimarammeverk 

   Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio (NIBIO Rapport 8(124) 2022, Research report, 2022)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 og N2O, og er en del av det nasjonale klimagassregnskapet ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon: Sensitivitets- og usikkerhetsanalyser 

   Mohr, Christian Wilhelm; Dalsgaard, Lise; Hagenbo, Andreas; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass), og er en del av det nasjonale ...
  • Framskrivninger, tiltaks- og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren: Beskrivelse og evaluering av dagens metodikk 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Belbo, Helmer; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Sevillano, Ignacio; Øistad, Knut (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten ...
  • Havet som karbonlager: Potensial for økt karbonlagring, aktuelle tiltak og relevante interessenter 

   Hobrak, Katharina Therese; Borgersen, Gunhild; Lillehammer, Leif Birger; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten ble skrevet på oppdrag for Klimautvalget 2050. Rapporten er delt i 2 deler, hvor del 1 beskriver potensialet for økt karbonlagring i hav, og hvilke tiltak som kan bidra til å øke karbonopptaket. Del 2 ...
  • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Klimagassutslipp og tiltak for landbruket i Gudbrandsdalen 

   Borg, Pia; Hobrak, Katharina Therese; Furre, Siri (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten gir en oversikt over utslipp av klimagasser fra jordbruket og fra skog og arealsektoren i Gudbrandsdalen. Videre har vi vurdert tiltak for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser for disse sektorene. Ved ...
  • Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord 

   Weldon, Simon; Fadnes, Kjetil Damsberg; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Hobrak, Katharina Therese; Takriti, Mounir; Zhao, Junbin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering ...
  • Solkraftverk på jord- og skogareal 

   Hobrak, Katharina Therese; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Borchsenius, Bjørn; Mathiesen, Henrik Forsberg; Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   I rapporten beskrives hvordan arealbruksendringene ved etablering av bakkemonterte solkraftverk påvirker opptak og utslipp av klimagasser. Det redegjøres også for hvordan ulike grader av skygge påvirker produksjonen av ...
  • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
   The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...