• Automatiske melkingssystemer – en gjennomgang av internasjonal forskning og status i Norge 

   Kjesbu, Erland; Flaten, Ola; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2006-6, Research report, 2006-05)
   I automatiske melkingssystemer (AMS) er melkinga fullstendig automatisert. Systemene med enkeltbokser kan melke besetninger på opptil 50-70 kyr med inntil 3 melkinger per dag. Det er også utviklet flerbokssystemer, samt ...
  • Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? 

   Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Øvren, Eva; Moss, Ole Osvald; Bye, Anne Snellingen (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I Meld. St. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» innfører Landbruks- og matdepartementet betegnelsen bygdenæringer om det som tidligere har vært omtalt som tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer eller andre ...
  • Dekningsbidragskalkylar Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 2009/2010 

   Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-9, Research report, 2009-03)
   Dekningsbidragskalkylar for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer Rogaland og Agder, og er ei oppdatering av tidlegare utgjevne kalkylehefte. Kalkylane er no tekne inn i NILFs ...
  • Dekningsbidragskalkylar Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 2009/2010 

   Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-10, Research report, 2009-03)
   Dekningsbidragskalkylar for Vestlandet for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og er ei oppdatering av tidlegare ...
  • Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor Revidert utgave 

   Prestvik, Anne; Logstein, Britt; Pettersen, Ivar; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger; Knutsen, Heidi (NIBIO rapport;6(127) 2020, Research report, 2020-10)
   This report is part of the research project called Farm-based day care services for people With dementia: quality development through interdisciplinary collaboration. We have studied farmers who are offering these services ...
  • Eple eller pærer? Aroma eller Gravenstein? – spesialgransking på tre bruk i Hardanger 

   Ommedal, Rune; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-3, Research report, 2008-02)
  • Evaluering av kommunale tilskot til landbruket i Sirdal 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2003-5, Research report, 2003-01)
  • Frukt og grønnsaker. Prisnivå og -utvikling 1989–2000 

   Søyland, Viil; Nersten, Nils Kristian; Knutsen, Heidi (NILF Rapport;2001-13, Research report, 2001-08)
   Denne rapporten omhandler prisutviklingen på poteter, grønnsaker, frukt og bær i Norge, i perioden 1989-2000. Det er sett på relativ og absolutt prisutvikling på produsentnivå og forbrukernivå, samt utvikling i marginer ...
  • Gjødselvareforskriften er under revisjon – mulige konsekvenser for jordbruket i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; van Zanten Magnussen, Aart (NILF Notat;2011-10, Research report, 2011)
   Rammedirektivet for vann er et av EUs viktigste miljødirektiver og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Målet med direktivet er å sikre god miljøtilstand for vann i vassdrag, grunnvann og kystvann. For å møte kravene om ...
  • Hardangerepler under press. Nye konkurransesituasjoner – nye muligheter 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Borgen, Svein Ole; Svennerud, Mads (NILF Rapport;2001-7, Research report, 2001-03)
   Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å kartlegge mekanismene som styrer omsetningen av norske epler, og samtidig drøfte nye måter å gjøre norske epler mer konkurransedyktig på. Fruktnæringa i Hardanger tok initiativet ...
  • Hest som tilleggsnæring 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe (NILF Notat;2009-19, Research report, 2009-12)
   Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange bruk, enten ...
  • Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Knutsen, Heidi; Milford, Anna Birgitte (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant Inn på tunet-bruk som enten er godkjente eller under godkjenning hos Matmerk. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk undersøkelse, ...
  • Kartlegging av lagerkapasitet for storfegjødsel og aktuelle stader for etablering av biogassanlegg i Hordaland 

   Rivedal, Synnøve; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;2(9), Research report, 2016)
   For å kartlegge behovet for auka lagerkapasitet i Hordaland er det gjennomført telefonintervju av 85 tilfeldig utvalde mjølkeprodusentar blant produsentar med fleire enn 15 kyr. Resultata frå undersøkinga viser blant anna ...
  • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

   Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
   Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
  • Konsekvensvurderinger av utkast til revidert forskrift om lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål 

   Øgaard, Anne K. Falk; Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Fystro, Gustav; Bechmann, Marianne; Morken, John (Bioforsk rapport;9(148) 2014, Research report, 2014-11-15)
   Miljødirektoratets forslag til revidert forskrift for lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål blir her utredet angående økonomiske- og praktiske konsekvenser av et utvalg av de foreslåtte bestemmelsene, samt hvilke ...
  • Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk 

   Knutsen, Heidi; Sand, Roald; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;3(154) 2017, Research report, 2017-12-14)
   Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Dette prosjektet gir er oversikt over status og utviklingstrekk for jord- og skogbruksbasert virksomhet i regionene. ...
  • Landbruksbasert reiseliv i Norge 

   Milford, Anna Birgitte; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (NIBIO Rapport;2(152) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Det er en økende interesse for opplevelser innen natur, kultur og lokalmat, og landbruksbasert reiseliv kan på mange områder imøtekomme denne typen etterspørsel. I dette prosjektet har vi kartlagt en del momenter innen ...
  • Leachate emissions of short- and long-chain perand polyfluoralkyl substances (PFASs) from various Norwegian landfills 

   Knutsen, Heidi; Mæhlum, Trond; Haarstad, Ketil; Slinde, Gøril Aasen; Arp, Hans Peter (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Restrictions on the use of long-chain per- and polyfluoralkyl substances (PFASs) has led to substitutions with short-chain PFASs. This study investigated the presence of four short-chain PFASs and twenty-four long-chain ...
  • Liten, utsatt, mangfoldig og blomstrende Struktur, innovasjon og verdiskaping i norsk blomsternæring 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;5(135) 2019, Research report, 2019-12)
   The Norwegian production of decorative plants consists of somewhere between 150 and 160 primary producers, of varying size and modes of operations. The sector constitutes a minor sector in Norwegian agriculture as a whole, ...
  • Norwegian Agriculture Status and Trends 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(8) 2020, Journal article, 2020-02)
   «Norwegian Agriculture – Status and Trends 2019» provides a brief overview of major aspects of agriculture in Norway and summarises some of the information that is annually published within the sector.