• Beitebruk for å sikre naturverdier i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold 

   Fjellstad, Wendy Jane; Mathiesen, Henrik Forsberg; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;6/175, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten beskriver forekomst og utvikling av innmarksbeite, beitedyr og beite i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold og analyserer sammenhenger mellom beite og naturverdier. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ...
  • Bioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter 

   Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-08)
   The development of a new bioeconomy implies an increased need for renewable biological resources. This means that more of the existing biomass will be har vested and a larger land area is likely to be utilized. While it ...
  • Datakilder og metoder for analyse og illustrasjon av arealfragmentering i jordbruket 

   Stokstad, Grete; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-rapport;6(125) 2020, Research report, 2020-10)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i Landfrag arbeidspakke 1, «Arealstruktur og avstander». Den dokumenterer hvordan vi har etablert datasettene med veinettverk, jordteiger og driftssentre for bruk i modelleringsarbeid ...
  • Fordeling og konsentrasjon av fulldyrka areal i Norge 

   Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (NIBIO POP;1(7) 2015, Others, 2015-12)
   Arealressurskartet AR5 viser at det er nær 8.8 millioner dekar fulldyrka areal i Norge. Her har vi sett på hvordan disse arealene er spredd utover i landet, og hvordan konsentrasjonen av det fulldyrka arealet varierer ...
  • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

   Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
   Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
  • Fulldyrka areal og små jordstykker 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;10/2013, Others, 2013)
   Litt over halvparten av arealet med gras ligger på jordstykker som er under 20 dekar, og nesten en fjerdedel av kornarealet ligger på jordstykker under 20 dekar. Å slå sammen jordstykker for å redusere andelen areal på små ...
  • Hvor i Norge finner vi de bevaringsverdige storferasene? 

   Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (Journal article, 2015)
   Det finnes seks bevaringsverdige storferaser i Norge: Sidet trønderfe og nordlandsfe (STN), vestlandsk fjordfe, telemarkfe, østlandsk rødkolle, vestlandsk raudkolle og dølafe. Her viser vi hvor i Norge det finnes avlskyr ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer – veileder for innsamling av data 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport;2(159) 2016, Research report, 2017-02-08)
   På oppdrag fra Riksantikvaren har NIBIO gjennom flere år arbeidet med å utvikle en metode for langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer. Metoden dokumenteres i denne veilederen. Arbeidet inkluderte en utprøving av metoden ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer: forslag til metode 

   Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle ...
  • Long-term monitoring of protected Cultural Heritage Environments in Norway: Development of methods and first-time application 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-27)
   Norway has a political goal to minimize the loss of cultural heritage due to removal, destruction or decay. On behalf of the national Directorate for Cultural Heritage, we have developed methods to monitor Cultural Heritage ...
  • The look of agricultural landscapes – How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape? 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-27)
   Efficiency in agricultural food production has long been in focus and this has affected the spatial structure of agricultural land use. One outcome has been extensive criticism based on a wide range of negative consequences, ...
  • Overvåking av fredete kulturmiljøer - utvikling av metode for langsiktig overvåking 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2011, Research report, 2011-06-29)
   Rapporten presenterer en metode egnet til å overvåke fredete kulturmiljøer, og er et resultat av et oppdrag gitt av Riksantikvaren. I samråd med oppdragsgiver ble det valgt ut to fredete kulturmiljøer for å eksemplifisere ...
  • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
   I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...
  • Preparing Future Flashbacks – Repeat Photography as a Method in Landscape Monitoring 

   Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (Journal article, 2018-08)
   When ground level photography is to be used in landscape monitoring, it is important to record when, where, how and possibly even why the photographs are taken. Standardisation enables better repeat photography in the ...
  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
  • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
   Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
  • Størrelsen på jordstykker 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;01/2012, Others, 2012)
   Vidstrakte jordbruksareal eller mange små jordstykker? Det er store forskjeller i landet vårt. Det kommer av både muligheter for effektivisering av jordbruket, men også naturens fysiske avgrensninger.
  • Økende avstand mellom aktive bruk i Nord 

   Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;07/2011, Others, 2011)
   Den omfattende nedleggingen av jordbruket i deler av Nord-Norge medfører at avstanden mellom gjenværende aktive bruk øker. Konsekvensen, særlig for landsdelens mange grisgrendte områder, er at stadig flere nedlagte bruk ...