• Authorization of microbial plant protection products in the Scandinavian countries: a comparative analysis 

   Kvakkestad, Valborg; Sundbye, Anette; Gwynn, Roma; Klingen, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-05)
   The EU has developed a Directive on Sustainable Use of Chemical Pesticides (2009/128/EC) (SUD) that aims to enhance the use of non-chemical alternatives to pesticides like microbial plant protection products (PPP). The ...
  • Barrierer og muligheter for gjennomføring av vannmiljøtiltak 

   Skaalsveen, Kamilla; Øverland, John Ingar; Bechmann, Marianne; Maruset, Marie Uhlen; Kvakkestad, Valborg; Wiik, Julie; Evju, Ingvild; Holm, Hanna Næss (NIBIO-rapport;8(38) 2022, Research report, 2022-03)
   Formålet med prosjektet var å øke kunnskapen om gårdbrukeres motivasjon, samt barrierer og muligheter for å gjennomføre vannmiljøtiltak i ulike regioner av landet. Det ble i den forbindelse gjennomført fokusgruppemøter i ...
  • Beslutninger om bruk av plantevernmidler i potetproduksjonen - Resultater fra spørreundersøkelse 

   Veidal, Asbjørn; Kvakkestad, Valborg (NIBIO-rapport;7(83) 2021, Research report, 2021-04)
   Formålet med denne rapporten har vært å undersøke: 1) Hva er viktig for potetdyrkere i drifta deres? 2) Hvordan tar de beslutninger om planteverntiltak? 3) Hvordan bruker og vurderer potetdyrkere VIPS? 4) Hvordan skiller ...
  • Citizen and consumer attitudes to food and food production in Norway 

   Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Berglann, Helge (NILF Discussion Papers;2011-2, Research report, 2011-06)
   This ESEE 2011 conference paper examines attitudes to private and public goods and bads from agriculture in Norway with a particular focus on organic agriculture. The issue is based on a survey among 939 Norwegians. The ...
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester 

   Kvakkestad, Valborg; Nebell, Ingunn; Rålm, Per Christian (NILF Notat;2012-22, Research report, 2012-11)
   Det har de siste årene vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike økosystemtjenester og verdien disse representerer. Dette notatet er en gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementets virkeområde som kan ha ...
  • Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge. Kost-effekt vurderinger 

   Refsgaard, Karen; Bechmann, Marianne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Kvakkestad, Valborg; Kristoffersen, Annbjørg; Veidal, Asbjørn (NILF-rapport;2013-3, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge. Rapporten ...
  • Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen 

   Kvakkestad, Valborg; Aalerud, Ellen Henrikke (NILF Notat;2012-23, Research report, 2012)
   I forbindelse med ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2012–30.06.2013 bestemte avtalepartene at det skulle gjennomføres en gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene over reindriftsavtalen. Det første ...
  • High school pupils’ attitudes to agricultural policies in Norway 

   Kvakkestad, Valborg; Spissøy, Arild; Mittenzwei, Klaus (NILF Discussion Papers;, Research report, 2015)
  • Hvordan har regelverket for integrert plantevern påvirka bønder? 

   Kvakkestad, Valborg; Steiro, Åsmund Lægreid; Vatn, Arild (Others, 2022)
  • Integrated Pest Management adoption by grain farmers in Norway: A novel index method 

   Steiro, Åsmund Lægreid; Kvakkestad, Valborg; Breland, Tor Arvid; Vatn, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-28)
   Within the last decade, implementing eight key principles of Integrated Pest Management (IPM) has become mandatory for all professional users of pesticides in the European Union (EU) and European Economic Area (EEA). ...
  • Integrert plantevern hos norske kornbønder. Resultater fra en spørreundersøkelse om holdninger til og bruk av integrert plantevern 

   Kvakkestad, Valborg; Prestvik, Anne (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om plantevern til norske kornprodusenter. De viktigste funna er at 1) norske kornprodusenter bruker flere ulke typer planteverntiltak. I tillegg til ...
  • Klimatiltak i landbruket – En gjennomgang av tiltak i Klimakur 2020 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Kvakkestad, Valborg (NILF Notat;2011-11, Research report, 2011)
   Regjeringen har som mål å redusere klimagassutslipp i landbruket med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen. I den forbindelse har kostnadseffektiviteten ved en rekke klimatiltak i jordbruket blitt ...
  • Norske gårdbrukeres vurderinger av biokull og andre klimatiltak 

   Kvakkestad, Valborg; Rasse, Daniel; O ´Toole, Adam (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Formålet med denne rapporten har vært å undersøke gårdbrukeres holdninger til ulike klimatiltak, og særlig biokull. Vi gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse i 2021 med 896 respondenter. Det var mest sannsynlig at ...
  • Pesticide Policies and Farm Behavior: The Introduction of Regulations for Integrated Pest Management 

   Kvakkestad, Valborg; Steiro, Åsmund Lægreid; Vatn, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-30)
   Integrated pest management (IPM) was introduced in the 1960s as a response to increasing pesticide use and has since evolved from being understood mainly as an economic issue to also including environmental and human health ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Olsen, Siri Lie; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kr. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å undersøke ...
  • Towards inclusive innovation praxis in forest-based bioenergy 

   Refsgaard, Karen; Bryden, John Marshall; Kvakkestad, Valborg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this paper, we apply grounded innovation platforms (GRIPs) as a tool for inclusive innovation in relation to forest-based bioenergy in Norway. We use cases studied in the Triple Bottom Line Outcomes for Bioenergy ...