• Arealbruksendring til utbygd areal Faktagrunnlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring – rapporterte utslipp og mulige kartgrunnlag 

   Søgaard, Gunnhild; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Smith, Aaron (NIBIO-rapport;7(164) 2021, Research report, 2021-10)
   Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et faktagrunnlag for vurdering av en avgift på utslipp av klimagasser fra permanente og/eller irreversible endringer av areal, som nedbygging. ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark. Over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra Skog og landskap;21/2013, Research report, 2013)
   Den første rapporten i denne serien ga en landsdekkende oversikt over alle eiendommer og enkeltteiger som er større enn 5 dekar. Rapporten viste at det finnes 372 000 slike enheter fordelt på 311,7 millioner dekar. Dette ...
  • Arealstatistikk: Eiere av eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(126) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Rapporten er den fjerde i rekken med opplysninger om eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Rundt 96 prosent av arealet i undersøkelsen er utmark i form av uproduktiv skog, myr, åpen fastmark, ...
  • Arealstatistikk: Fulldyrka jord og dyrkbar jord 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Ressursoversikt fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Dette er en oversikt over fulldyrka jord og dyrkbar jord som finnes i landets fylker og kommuner ut fra det mest detaljerte kartgrunnlag for arealressurser i Norge. Alle arealtall er oppgitt i dekar. Fulldyrka jord er ...
  • Arealstatistikk: Indikasjoner på bruk av utmark. Eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Delrapport 3 fra arbeidet med utvikling av et grunnlag for statistikk for eiendommer med utmark, utført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og i samarbeid med SSB. Rapporten tar for seg de 5 400 eiendommene og ...
  • Arealstatistikk: Kulturminner på eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(127) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Dette er den fjerde rapporten i rekken med opplysninger om eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Her gjør vi rede for registrerte kulturminner på eiendomsteigene i utvalget og viser at ...
  • Beitebruk for å sikre naturverdier i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold 

   Fjellstad, Wendy Jane; Mathiesen, Henrik Forsberg; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;6/175, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten beskriver forekomst og utvikling av innmarksbeite, beitedyr og beite i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold og analyserer sammenhenger mellom beite og naturverdier. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ...
  • Eiendommer og utmark 1. Arealfordeling og eierforhold 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmark dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge. Med dette mener vi snaumark, myr, uproduktv skog, vann og breer. Bare 77 prosent av utmarksarealene tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Eiendommer og utmark 2. Eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Lreg 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmarksareal utgjør nesten 96 prosent av arealene på eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke kan kobles direkte til landbruksdrift. Bare 20 prosent tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Five Ways of Characterizing Agricultural Land Use Dynamics and Abandonment from Subsidy Data 

   Dramstad, Wenche; Sang, Neil; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021-10-26)
   Abandonment of agricultural land is a process described from different regions of many industrialized countries. Given the current focus on land use, land use change and food security, it appears highly relevant to develop ...
  • Fulldyrka jord og dyrkbar jord - en landsoversikt 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Fakta fra Skog og landskap;2014-14, Journal article, 2014)
   Ved utgangen av 2013 er 8 734 km2 kartlagt som fulldyrka jord og 13 037 km2 kartlagt som dyrkbar jord i Norge. Dette utgjør henholdsvis 2,9 og 4,3 prosent av landarealet. En fullstendig oversikt er tilgjengelig på fylkes- ...
  • Grunnlag for utvikling av jordvernmål for Jærområdet . Fagnotat til planprogram for Regionalplan for Jæren. Revidert utgave 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Frydenlund, Jostein; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(14) 2019, Research report, 2019-03)
   Jæren er en av de mest konsentrerte jordbruksregionene i landet. Samtidig opplever regionen sterk vekst i industri og folketall. Regionen har som følge av dette stått for den største nedbygginga av jordbruksareal de siste ...
  • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
   NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
  • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
   Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Klimaframskrivninger i Tønsberg og Drammen - Styrking av kommunenes kart over blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Eisner, Stephanie; Krokene, Paal; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;9(128) 2023, Research report, 2023-11-11)
   Denne rapporten gjør rede for metoder brukt for å fremstille temakart for framskrivninger av klima i Tønsberg og Drammen for perioden 2040-2070. Kartene skal gjøres tilgjengelige i kommunenes kartportaler. Temakartene går ...
  • Modernisering av gårdskart på Internett 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2013)
   I 2012 har Skog og landskap modernisert karttjenesten Gårdskart på Internett. Karttjenesten gir landbruksforvaltningen og de næringsdrivende i jord- og skogbruk oppdaterte kart og arealtall over landbrukseiendommer. Gårdskart ...
  • På sporet av fôret - Hvordan kan vi identifisere jordbruksareal som ikke er i drift? 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(81) 2019, Research report, 2019-06)
   Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne ...
  • Solkraftverk på jord- og skogareal 

   Hobrak, Katharina Therese; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Borchsenius, Bjørn; Mathiesen, Henrik Forsberg; Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   I rapporten beskrives hvordan arealbruksendringene ved etablering av bakkemonterte solkraftverk påvirker opptak og utslipp av klimagasser. Det redegjøres også for hvordan ulike grader av skygge påvirker produksjonen av ...