• Arealbruksendring til utbygd areal Faktagrunnlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring – rapporterte utslipp og mulige kartgrunnlag 

   Søgaard, Gunnhild; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Smith, Aaron (NIBIO-rapport;7(164) 2021, Research report, 2021-10)
   Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et faktagrunnlag for vurdering av en avgift på utslipp av klimagasser fra permanente og/eller irreversible endringer av areal, som nedbygging. ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark. Over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra Skog og landskap;21/2013, Research report, 2013)
   Den første rapporten i denne serien ga en landsdekkende oversikt over alle eiendommer og enkeltteiger som er større enn 5 dekar. Rapporten viste at det finnes 372 000 slike enheter fordelt på 311,7 millioner dekar. Dette ...
  • Arealstatistikk: Eiere av eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(126) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Rapporten er den fjerde i rekken med opplysninger om eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Rundt 96 prosent av arealet i undersøkelsen er utmark i form av uproduktiv skog, myr, åpen fastmark, ...
  • Arealstatistikk: Fulldyrka jord og dyrkbar jord 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Ressursoversikt fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Dette er en oversikt over fulldyrka jord og dyrkbar jord som finnes i landets fylker og kommuner ut fra det mest detaljerte kartgrunnlag for arealressurser i Norge. Alle arealtall er oppgitt i dekar. Fulldyrka jord er ...
  • Arealstatistikk: Indikasjoner på bruk av utmark. Eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Delrapport 3 fra arbeidet med utvikling av et grunnlag for statistikk for eiendommer med utmark, utført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og i samarbeid med SSB. Rapporten tar for seg de 5 400 eiendommene og ...
  • Arealstatistikk: Kulturminner på eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(127) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Dette er den fjerde rapporten i rekken med opplysninger om eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Her gjør vi rede for registrerte kulturminner på eiendomsteigene i utvalget og viser at ...
  • Beitebruk for å sikre naturverdier i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold 

   Fjellstad, Wendy Jane; Mathiesen, Henrik Forsberg; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;6/175, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten beskriver forekomst og utvikling av innmarksbeite, beitedyr og beite i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold og analyserer sammenhenger mellom beite og naturverdier. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ...
  • Eiendommer og utmark 1. Arealfordeling og eierforhold 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmark dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge. Med dette mener vi snaumark, myr, uproduktv skog, vann og breer. Bare 77 prosent av utmarksarealene tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Eiendommer og utmark 2. Eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Lreg 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmarksareal utgjør nesten 96 prosent av arealene på eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke kan kobles direkte til landbruksdrift. Bare 20 prosent tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Fulldyrka jord og dyrkbar jord - en landsoversikt 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Fakta fra Skog og landskap;2014-14, Journal article, 2014)
   Ved utgangen av 2013 er 8 734 km2 kartlagt som fulldyrka jord og 13 037 km2 kartlagt som dyrkbar jord i Norge. Dette utgjør henholdsvis 2,9 og 4,3 prosent av landarealet. En fullstendig oversikt er tilgjengelig på fylkes- ...
  • Grunnlag for utvikling av jordvernmål for Jærområdet . Fagnotat til planprogram for Regionalplan for Jæren. Revidert utgave 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Frydenlund, Jostein; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(14) 2019, Research report, 2019-03)
   Jæren er en av de mest konsentrerte jordbruksregionene i landet. Samtidig opplever regionen sterk vekst i industri og folketall. Regionen har som følge av dette stått for den største nedbygginga av jordbruksareal de siste ...
  • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
   NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
  • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
   Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
  • Modernisering av gårdskart på Internett 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2013)
   I 2012 har Skog og landskap modernisert karttjenesten Gårdskart på Internett. Karttjenesten gir landbruksforvaltningen og de næringsdrivende i jord- og skogbruk oppdaterte kart og arealtall over landbrukseiendommer. Gårdskart ...
  • På sporet av fôret - Hvordan kan vi identifisere jordbruksareal som ikke er i drift? 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(81) 2019, Research report, 2019-06)
   Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne ...
  • Store utmarkseiendommer mangler matrikkelnummer og opplysninger om eiere 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO POP;2(37) 2016, Others, 2016-12)
   Matrikkelen, det nasjonale registeret for eiendom, adresser og bygninger, inneholder feil og mangler som kan utgjøre vesentlige barrierer for omsetning, næringsutvikling og vern av natur og kulturminner på eiendommer med ...
  • Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Årsrapport for prosjektåret 2000-2001 - Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Engan, Gunnar; Stokland, Jogeir Nicolai; Helliksen, Wenche; Sollund, May-Liss Bøe; Strand, Geir-Harald; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIJOS-rapport;14/2001, Research report, 2001-11-01)
   Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ga i 1998 NIJOS ioppdrag å utvikle og drive et nasjonalt program for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...
  • Verdiskaping i utmark: Status og muligheter 

   Strand, Geir-Harald; Svensson, Arvid; Rekdal, Yngve; Stokstad, Grete; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (NIBIO-rapport;7(175) 2021, Research report, 2021-11)
   Om lag 5 % av landarealet i Norge er bebygd eller opparbeidet areal. De resterende 95 % er utmark. Fotosyntesebasert verdiskaping i utmark skjer i form av skogbruk, utmarksbeite, reindrift og en rekke former for høstingsbruk. ...