• Arealbruksendring til utbygd areal Faktagrunnlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring – rapporterte utslipp og mulige kartgrunnlag 

   Søgaard, Gunnhild; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Smith, Aaron (NIBIO-rapport;7(164) 2021, Research report, 2021-10)
   Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et faktagrunnlag for vurdering av en avgift på utslipp av klimagasser fra permanente og/eller irreversible endringer av areal, som nedbygging. ...
  • Direct and indirect impacts of climate change on wheat yield in the Indo-Gangetic plain in India 

   Daloz, Anne Sophie; Rydsaa, Johanne Hope; Hodnebrog, Øivind; Sillmann, Jana; Oort, Bob Eric Helmuth van; Mohr, Christian Wilhelm; Agrawal, Madhoolika; Emberson, Lisa; Stordal, Frode; Zhang, Tianyi (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-28)
   The Indo-Gangetic Plain (IGP) is one of the main wheat-production regions in India and the world. With climate change, wheat yields in this region will be affected through changes in temperature and precipitation and ...
  • Effekter på karbondynamikk, miljø og næring ved økt bruk av lukkede hogstformer 

   Granhus, Aksel; Antón-Fernández, Clara; de Wit, Heleen; Hanssen, Kjersti Holt; Schei, Fride Høistad; Jacobsen, Rannveig Margrete; Jansson, Ulrika; Korpunen, Heikki; Mohr, Christian Wilhelm; Nordén, Jenni; Rolstad, Jørund; Sevillano, Ignacio; Solberg, Svein; Storaunet, Ken Olaf; Vergarechea, Marta (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO, NINA og NIVA i oppdrag å vurdere hvilken effekt økt bruk av lukkede hogstformer kan ha for karbonlagring i skog, biodiversitet, økologisk tilstand, vannkvalitet og skognæring. Oppdraget ...
  • EUs grønne giv og skogen 

   Øistad, Knut; Mohr, Christian Wilhelm; Hobrak, Katharina Therese (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Skogpolitikk er formelt medlemslandenes kompetanse, og er ikke nevnt i EUs traktater som et område for felles politikk. Skogsektoren er likevel over tid omfattet av tiltak og virkemidler i andre sektorer der EU har felles ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon og EUs klimarammeverk 

   Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio (NIBIO Rapport 8(124) 2022, Research report, 2022)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 og N2O, og er en del av det nasjonale klimagassregnskapet ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon: Sensitivitets- og usikkerhetsanalyser 

   Mohr, Christian Wilhelm; Dalsgaard, Lise; Hagenbo, Andreas; Hobrak, Katharina Therese; Sevillano, Ignacio; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Arealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass), og er en del av det nasjonale ...
  • Framskrivninger for arealbrukssektoren – under FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen og EUs rammeverk 

   Søgaard, Gunnhild; Mohr, Christian Wilhelm; Antón-Fernández, Clara; Alfredsen, Gry; Astrup, Rasmus Andreas; Breidenbach, Johannes; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Smith, Aaron (NIBIO Rapport;5(114) 2019, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten presenteres framskrivninger for opptak og utslipp fra arealbrukssektoren (eng. Land Use, Land-Use Change and Forestry; LULUCF) frem til 2100. Framskrivninger av opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser ...
  • Framskrivninger, tiltaks- og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren: Beskrivelse og evaluering av dagens metodikk 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Belbo, Helmer; Fernández, Clara Antón; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Sevillano, Ignacio; Øistad, Knut (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten ...
  • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Mohr, Christian Wilhelm; Nygaard, Per Holm; Solberg, Svein; Steffenrem, Arne (NIBIO Rapport;6(9) 2020, Research report, 2020-02)
   Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • A Mini-Review of Ixodes Ticks Climate Sensitive Infection Dispersion Risk in the Nordic Region 

   van Oort, Bob; Hovelsrud, Grete K.; Risvoll, Camilla; Mohr, Christian Wilhelm; Jore, Solveig (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-27)
   Climate change in the Nordic countries is projected to lead to both wetter and warmer seasons. This, in combination with associated vegetation changes and increased animal migration, increases the potential incidence of ...
  • Solkraftverk på jord- og skogareal 

   Hobrak, Katharina Therese; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Borchsenius, Bjørn; Mathiesen, Henrik Forsberg; Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   I rapporten beskrives hvordan arealbruksendringene ved etablering av bakkemonterte solkraftverk påvirker opptak og utslipp av klimagasser. Det redegjøres også for hvordan ulike grader av skygge påvirker produksjonen av ...
  • A Tier 1 methodology for estimating changes in soil organic carbon after land use change on mineral soil 

   Bárcena, Teresa G.; Dalsgaard, Lise; Strand, Line Tau; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;7(49) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne publikasjonen presenterer en ny metodikk for estimering av endringer i lageret av jordkarbon som følge av arealbruksendringer på mineraljord. Metodikken er utviklet for bruk i den nasjonale rapporteringen av ...
  • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
   The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...