• Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Auestad, Inger; Kvamme, Mons (NIBIO Bok;, Research report, 2018)
  • Effekter av restaureringstiltak i Rinnleiret naturreservat og videre anbefalninger 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk rapport;1(142) 2006, Research report, 2006-11-10)
   Rapporten beskriver effektene av restaureringstiltak satt i gang i Rinnleiret naturreservat i 2006, og da med spesiell fokus på tindvedkrattene. Det gis en situasjonsbeskrivelse per 29. august 2006, og gis anbefalninger i ...
  • Er det forskjeller i beitepreferanser mellom gamle" og "moderne" kuraser? - et norsk-svensk NordGen-prosjekt som skal avsluttes i 2011" 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;6(9) 2011, Research report, 2011)
   Studier av forskjeller i beitepreferanser mellom høytytende og moderat ytende melkekuraser er foreløpig få. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om eventuelle reelle forskjeller. I dette prosjektet undersøkes det ...
  • Evaluation of grants given to maintain semi-natural grasslands in Nord-Trøndelag, Central-Norway 

   Rosef, Line; Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sterten, Liv Dagny (Grønn kunnskap e;8(118) 2004, Research report, 2004)
   Since 1993, Norwegian governmental subsidies have been applied to preserve valuable semi-natural grasslands in Norway. After 8 years of management and payments, the effects of the subsidies were investigated in the county ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for trua naturtype: Slåttemark i Norge 

   Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(57) 2009, Research report, 2009-04-09)
   Slåttemark tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre organismer enn karplanter. Slik "natureng" eller såkalt semi-naturlig slåttemark er nå en av de mest truete naturtypene i Norge. På ...
  • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – restaurering av gammal lynghei 

   Velle, Liv Guri; Nilsen, Liv S.; Vandvik, Vigdis; Thorvaldsen, Pål; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(33) 2017, Others, 2017-12)
   Kystlynghei er eit kulturlandskap som i dag er på raudlista over norske naturtypar. Ein av dei største trugslane er opphøyr av tradisjonell beitebruk og lyngsviing, og ein har i dag fleire lyngheier i dårleg hevd. Interessa ...
  • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – revegetering etter lyngsviing 

   Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis; Nilsen, Liv S.; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(32) 2017, Others, 2017-12)
   Lyngsviing er ei viktig skjøtselsform for å legge til rette for gode beiteforhold i kystlyngheia. Kunnskap om kva slags artar som veks fram etter sviing og kor fort desse artane kjem tilbake, er viktig for å få god bruk ...
  • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlyngheibeitepreferansar, beitetrykk og dyrevelferd 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(34) 2017, Others, 2017)
   Gammalnorsk sau er eit vanleg husdyrslag i kystlyngheia. Mange har gammalnorsk sau i utegangardrift der tilhøva ligg til rette for dette, særleg langs kysten på Vestlandet og nordover. Kunnskap om kva sauen beiter gjennom ...
  • Grønnstruktur og biologisk mangfold - Noen problemstillinger og FoU-utfordringer 

   Johansen, Line; Norderhaug, Ann (Bioforsk rapport;6(45) 2011, Research report, 2011-03-14)
   Denne rapporten presenterer noen viktige problemstillinger og FoU-utfordringer innen temaet ”biologisk mangfold knyttet til grønnstruktur”. Den grønne strukturen i byer og tettsteder kan ha stor betydning for det biologiske ...
  • Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" 

   Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete; Øian, Hogne (Journal article; Peer reviewed, 2013-06-17)
   Å ta vare på landskap som omfatter både natur- og kulturminnekvaliteter, leve- og næringsområder er spesielt utfordrende. Det nasjonale prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», som, i samarbeid med Direktoratet ...
  • Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning 

   Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne; Pedersen, Oddvar (Bioforsk rapport;7(129) 2012, Research report, 2012-08-30)
   Rapporten gir et faglig grunnlag for en helhetlig overvåkning av kulturmarkseng i Norge. Den er basert på to utviklingsprosjekter "Naturindeks: videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for åpent lavland mot 2015" og "Naturindeks: ...
  • Kulturspor i trær - en biologisk kulturarv i utmarka 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;7(7) 2012, Research report, 2012)
   Skogsområdene og utmarka har til uminnelige tider gitt oss verdifulle ressurser blant anna i form av beiter, myrslåtter, setervoller, tømmer, ved, kull og tjære. Kulturspor i trær er synlige spor eller merker som kan ...
  • Localized Agri-Food Systems and Biodiversity 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sickel, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-02)
   Interest in localized agri-food systems has grown significantly in recent years. They are associated with several benefits and are seen as important for rural development. An important share of the academic debate addresses ...
  • Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark 

   Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(193) 2012, Research report, 2012-12-20)
   Arealet naturbeitemark har minket sterkt i hele Europa, og i Norge er kulturmarkseng som helhet klassifisert som sårbar (VU). Naturbeitemark og hagemark (tresatt naturbeitemark) har stor betydning for vårt biologiske ...
  • NKJ-report: Maintenance of the cultural landscape as a resource for sustainable agricultural development 

   Norderhaug, Ann; Hermansen, John Eilif; Bergils, Lena; Kurppa, Sirpa; Thorhallsdottir, Anna; Rosef, Line (Bioforsk rapport;1(117) 2006, Research report, 2006-09-22)
   The Nordic Joint Committee for Agricultural Research (NKJ) promotes and supports cooperation between the Nordic Research Councils. The main goal for NKJ is to support a sustainable agricultural development. In June 2005 ...
  • Registreringer av biologiske verdier på Rinnleiret og utkast til skjøtselsplan for Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(120) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene på Rinnleiret er av internasjonal til nasjonal verdi i forhold til botaniske og ornitologiske kvaliteter. Deler av Rinnleiret ble endelig fredet som naturreservat i 1995 og verneområdet har store ...
  • Seterlandskapet historia, naturen og kulturen 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Tunon, Håkan (NIBIO Bok;5(8) 2019, Research report, 2019-10)
   Seterlandskapet er et mangfoldig og variert landskap som mange ennå har et sterkt forhold til. For vel hundre år siden var både det norske og svenske jordbruket avhengig av å utnytte de lokale fôrressursene. Seterbruket ...
  • Skjøtselsplan for Dekkerhusvågen, Vikna kommune, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(101) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene i Dekkerhusvågen, Vikna kommune i Nord-Trøndelag gis regional/nasjonal verdi på grunnlag av plantemangfoldet. De siste tiårene har området imidlertid vært under gjengroing på grunn av opphøret i beitebruken. ...
  • Skjøtselsplan for Møllstunet og omkringliggende områder, Geiranger, Stranda kommune 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk rapport;3(10) 2008, Research report, 2008-02-10)
   Målsetningen med prosjektet var å utarbeide en skjøtselsplan for Møllstunet og omkringliggende områder i Geiranger. Landskapet omkring Møllstunet ved den nasjonale turistveien til Geiranger er i ferd med å gro igjen, og ...
  • Skjøtselsplan for Schivevollen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Rosef, Line; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(125) 2005, Research report, 2005)
   Skjøtselsplanen gir anbefalninger for restaurerings- og skjøtselstiltak som skal gjenåpne og opprettholde de gjengroende eng- og skogsområdene ved småbruket Schivevollen i Trondheim kommune. Det er gjennomført planteregistreringer ...