• Aluminium i skogsjord og verknader på trea 

   Eldhuset, Toril Drabløs; Nygaard, Per Holm; de Wit, Heleen (Glimt fra skogforskningen;6-2004, Others, 2004)
  • Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge 

   Nygaard, Per Holm; Øyen, Bernt-Håvard (NIBIO-rapport;6(149) 2020, Research report, 2020-12)
   Skogreisingsarealene som er tilplantet med vanlig gran (Picea abies L. Karst.) i kyststrøk i Norge utgjør i størrelsesorden 3 millioner dekar. Det meste av grankulturene ble etablert i perioden 1950 til 1980, og det høstes ...
  • Biotic threats for 23 major non-native tree species in Europe 

   Pötzelsberger, Elisabeth; Gossner, Martin M.; Beenken, Ludwig; Gazda, Anna; Petr, Michal; Ylioja, Tiina; La Porta, Nicola; Avtzis, Dimitrios N.; Bay, Elodie; De Groot, Maarten; Drenkhan, Rein; Duduman, Mihai-Leonard; Enderle, Rasmus; Georgieva, Margarita; Hietala, Ari Mikko; Hoppe, Björn; Jactel, Herve; Jarni, Kristjan; Keren, Srđan; Keseru, Zsolt; Koprowski, Marcin; Kormuťák, Andrej; Lombardero, María Josefa; Lukjanova, Aljona; Marozas, Vitas; Mauri, Edurad; Monteverdi, Maria Cristina; Nygaard, Per Holm; Ogris, Nikica; Olenici, Nicolai; Orazio, Christophe; Perny, Bernhard; Pinto, Glória; Power, Michael; Puchalka, Radoslaw; Ravn, Hans Peter; Sevillano, Ignacio; Stroheker, Sophie; Taylor, Paul; Tsopelas, Panagiotis; Urban, Josef; Voolma, Kaljo; Westergren, Marjana; Witzell, Johanna; Zborovska, Olga; Zlatkovic, Milica (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-06)
   For non-native tree species with an origin outside of Europe a detailed compilation of enemy species including the severity of their attack is lacking up to now. We collected information on native and non-native species ...
  • Dokumentasjon og erfaringer etter skogbrannen i Mykland 2008 - Sluttrapport 

   Nygaard, Per Holm; Brean, Roald (Rapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Tilstanden på ei brannflate vil være bestemt av forholdene før brannen, slik som biomassefordeling, topografi, fuktighet og jordsmonn. Men også brannforløpet, hvor vindforholdene er helt avgjørende for en branns intensitet ...
  • Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næring 

   Søgaard, Gunnhild; Allen, Micky; Astrup, Rasmus; Belbo, Helmer; Bergseng, Even; Blom, Hans Haavardsholm; Bright, Ryan; Dalsgaard, Lise; Fernandez, Clara Anton; Gjerde, Ivar; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kjønaas, O. Janne; Nygaard, Per Holm; Stokland, Jogeir; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;5(3) 2019, Research report, 2019-02-09)
  • En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Erfaringer ved bruk av kriteriesettet for Norsk svarteliste 2007 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Forskning fra Skog og landskap;1/09, Research report, 2009-02)
   Artsdatabanken har etablert en arbeidsgruppe (Treslagsgruppen) som har vurdert økologisk risiko for et utvalg av introduserte bartreslag. Arbeidet tok utgangspunkt i kriteriesettet for risikovurdering som lå til grunn for ...
  • Foryngelse for et bærekraftig skogbruk 

   Nygaard, Per Holm; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-08)
   Det strategiske instituttprogrammet om etablering av skog «Foryngelse for et bærekraftig skogbruk» (Nyskog) har fokusert på foryngelse i ulike former for lukkede hogster i sjiktet skog, på plantetyper og plantekvalitet med ...
  • Gap formation and dynamics after long-term steady state in an old-growth Picea abies stand in Norway: Above- and belowground interactions 

   Nygaard, Per Holm; Strand, Line Tau; Stuanes, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-30)
   Stand dynamics and the gap initiation prior to gap formation are not well- understood because of its long- term nature and the scarcity of late- successional stands. Reconstruction of such disturbance is normally based on ...
  • Impact of non-native tree species in Europe on soil properties and biodiversity: a review 

   Wohlgemuth, Thomas; Gossner, Martin M.; Campagnaro, Thomas; Marchante, Hélia; van Loo, Marcela; Vacchiano, Giorgio; Castro-Díez, Pilar; Dobrowolska, Dorota; Gazda, Anna; Keren, Srdjan; Keserű, Zsolt; Koprowski, Marcin; La Porta, Nicola; Marozas, Vitas; Nygaard, Per Holm; Podrázský, Vilém; Puchałka, Radosław; Reisman-Berman, Orna; Straigytė, Lina; Ylioja, Tiina; Pötzelsberger, Elisabeth; Silva, Joaquim S. (Peer reviewed; Journal article, 2022-11-21)
   In the context of global change, the integration of non-native tree (NNT) species into European forestry is increasingly being discussed. The ecological consequences of increasing use or spread of NNTs in European forests ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Mohr, Christian Wilhelm; Nygaard, Per Holm; Solberg, Svein; Steffenrem, Arne (NIBIO Rapport;6(9) 2020, Research report, 2020-02)
   Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen ...
  • Kontroll av foryngelsesfelt i perioden 1995-2005 

   Ludahl, Anette; Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
   Tall fra Landsskogtakseringen viser at tilveksten i norske skoger aldri har vært så høy som nå siden registreringene startet i 1919 (Skogstatistikk 2005). Dette skyldes først og fremst stor planteaktivitet fra etterkrigsårene ...
  • Long-term spatiotemporal dynamics in a mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest in south-east Norway 

   Nygaard, Per Holm; Bøhler, Fredrik; Øyen, Bernt-Håvard; Tveite, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-06)
   Mountain birch forest covers large areas in Eurasia, and their ecological resilience provides important ecosystem services to human societies. This study describes long-term stand dynamics based on permanent plots in the ...
  • Miljøutfordringer i kystskogene – om forskningsbehov i årene som kommer 

   Øyen, Bernt-Håvard; Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm (Others, 2008)
  • Naturlig foryngelse av furu 

   Nygaard, Per Holm; Skoklefald, Sverre (Others, 2007)
   Dette bidraget bygger på erfaringer og resultater fra foryngelsesforskning utført ved tidligere Norsk institutt for skogforskning, og gir en oversikt og bakgrunn over en rekke forhold rundt naturlig foryngelse av furu. ...
  • Naturlig spredning av utenlandske treslag 

   Nygaard, Per Holm; Skre, Oddvar; Brean, Roald (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;19/99, Research report, 1999-12-13)
   Prosjektet har hatt som formål å kartlegge i hvilken grad utenlandske treslag samt gran sprer seg i områder med treslagsskifte eller i skogreisningsstrøk. Størst spredningsintensitet målt som antall planter per dekar, ble ...
  • Naturlig utbredelse av gran i Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard; Nygaard, Per Holm (NIBIO rapport;6(111) 2020, Research report, 2020-09)
   Litteratur som omhandler utbredelsen til vanlig gran (Picea abies L. Karst.) i Norge er analysert. Rapporten presenterer et nytt utbredelseskart for spontan gran i Norge hvor forekomster i ytterkanten av hovedområdene ...
  • Skånsom markberedning i høyereliggende furuskog 

   Nygaard, Per Holm; Brean, Roald (Others, 2007)
  • Skånsom markberedning: Markberedningsaggregatet Markus 

   Nitteberg, Morten; Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
  • Skogbrann - en naturlig faktor i skogøkosystemet 

   Nygaard, Per Holm (Glimt fra skogforskningen;6-2002, Others, 2002)
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018 The state of health of Norwegian forests. Results from the national forest damage monitoring 2018 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Jepsen, Jane Uhd; Kvamme, Torstein; Nordbakken, Jørn-Frode; Nygaard, Per Holm; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vinstad, O.P.L; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;5(98) 2019, Research report, 2019-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...