• Bestandsutvikling for buskskvett i det norske jordbrukslandskapet 

   Pedersen, Christian; Kristoffersen, Hans P. (NIBIO POP;5(13) 2019, Journal article, 2019-04)
   Buskskvetten (Saxicola rubetra) er en fugleart knyttet til jordbrukslandskapet i Norge. Den har hatt en tydelig bestandsnedgang i Sverige og flere andre land i Europa. Resultatene fra fugleovervåkingen ved NIBIO i perioden ...
  • Blomsterrike tørrbakker forsvinner på Østlandet 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;16/2013, Others, 2013)
   De blomsterrike tørrengene og tørrbakkene er i ferd med å forsvinne fra Østlandets jordbrukslandskap. Dermed forsvinner også de fargesterke plantene som mange mennesker setter pris på og pynter opp med i løpet av sommermånedene.
  • Fremmede arter i jordbrukslandskapet. 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;05/2010, Others, 2010)
   Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Det er med en viss bekymring vi registrerer at enkelte av dem synes å trives godt i norske jordbrukslandskap.
  • Fugler i jordbrukets kulturlandskap 

   Pedersen, Christian (Glimt fra Skog og landskap;03/11, Others, 2011)
   I 1998 startet vi 3Q-programmet (Tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap) ved Skog og landskap. Hovedmålet med programmet er å etablere et godt faktagrunnlag for å kunne vurdere om vedtatte ...
  • Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse. Perioden 2000-2017. 

   Pedersen, Christian (NIBIO-Rapport;6(40) 2020, Research report, 2020-03)
   Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. ...
  • Gårdsdammer - viktige biotoper. 

   Pedersen, Christian; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;11/2012, Others, 2012)
   Gårdsdammer er viktige småbiotoper i jordbrukets kulturlandskap. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og planteliv til disse landskapselementene. Av flere grunner har mange av dammene blitt fylt igjen, noe som har hatt ...
  • Gjengroing i Østlandets kulturlandskap 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-15, Others, 2013)
   Jordbrukets kulturlandskap på Østlandet er i ferd med å gro igjen. Eng-, beite- og grasmarkarealer gror igjen med trær og busker. Dette vil få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet som er avhengig av skjøtsel ...
  • Herbivory and warming interact in opposing patterns of covariation between arctic shrub species at large and local scales 

   Post, Eric; Cahoon, Sean M. P.; Kerby, Jeffrey T.; Pedersen, Christian; Sullivan, Patrick F. (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-09)
   A major challenge in predicting species’ distributional responses to climate change involves resolving interactions between abiotic and biotic factors in structuring ecological communities. This challenge reflects the ...
  • Karplanter i jordbrukslandskapet. 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;08/2011, Others, 2011)
   Karplanter er den viktigste organismegruppen for flesteparten av de landlevende dyregruppene – også for oss mennesker. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og landskap overvåker utbredelsen til karplanter i ...
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Plantesamfunn i beitemarker og brakklagte enger - observerte endringer over 10 år og betydningen for pollinerende insekter 

   Pedersen, Christian; Kapfer, Jutta; Sickel, Hanne (NIBIO-rapport;6(173) 2020, Research report, 2020-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den systematiske overvåkingen av karplanter som er en del av det nasjonale programmet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q). Vi identifiserte ...
  • Plantesamfunnene forandres ved endring i arealbruk 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;13/2013, Others, 2013)
   Karplanter er en viktig indikator for bærekraftig arealbruk og har også betydning for mange andre organismegrupper. Gjennom karplanteovervåkingen til Norsk institutt for skog og landskap kan vi kartlegge hvordan plantesamfunnene ...
  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
  • Species–area relationships in continuous vegetation: Evidence from Palaearctic grasslands 

   Dengler, Jürgen; Matthews, Thomas J.; Steinbauer, Manuel J.; Wolfrum, Sebastian; Boch, Steffen; Chiarucci, Alessandro; Conradi, Timo; Dembicz, Iwona; Marcenó, Corrado; García-Mijangos, Itziar; Nowak, Arkadiusz; Storch, David; Ulrich, Werner; Campos, Juan Antonio; Cancellieri, Laura; Carboni, Marta; Ciaschetti, Giampiero; De Frenne, Pieter; Doležal, Jiří; Dolnik, Christian; Essl, Franz; Fantinato, Edy; Filibeck, Goffredo; Grytnes, John-Arvid; Guarino, Riccardo; Güler, Behlül; Janišová, Monika; Klichowska, Ewelina; Kozub, Łukasz; Kuzemko, Anna; Manthey, Michael; Mimet, Anne; Naqinezhad, Alireza; Pedersen, Christian; Peet, Robert K.; Pellissier, Vincent; Pielech, Remigiusz; Potenza, Giovanna; Rosati, Leonardo; Terzi, Massimo; Valkó, Orsolya; Vynokurov, Denys; White, Hannah; Winkler, Manuela; Biurrun, Idoia (Journal article; Peer reviewed, 2019-09-19)
   Aim Species–area relationships (SARs) are fundamental scaling laws in ecology although their shape is still disputed. At larger areas, power laws best represent SARs. Yet, it remains unclear whether SARs follow other shapes ...
  • Spredning av fremmede arter - amerikamjølke 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-01, Others, 2013)
   På global skala er spredning av fremmede arter ansett som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Også i Norge er spredning av fremmede arter en stor trussel mot arter og naturtyper. Gjennom karplantedelen av ...
  • Status og endringer i jordbrukslandskapet. Østlandets lavlandsbygder og Østlandets skogstrakter 

   Stokstad, Grete; Pedersen, Christian (NIBIO RAPPORT;3(146) 2017, Research report, 2018-03-01)
   Rapporten tar for endring og status i jordbrukets kulturlandskap på Østlandet først og fremst etter 2005. Utviklingen i lavlandsbygdene på Østlandet og skogstraktene på Østlandet er sammenlignet. Områdene har hatt noe ulik ...
  • Truede og sårbare fugler i jordbrukslandskapet 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;09/11, Others, 2011)
   Jordbrukslandskapet huser mange fuglearter og de er en viktig del av opplevelsen av et landskap. Men fuglene er også gode indikatorer på om vi driver et bærekraftig landbruk. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og ...
  • Vipa varsler om vår - men stiller krav til arealene 

   Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (Journal article, 2014)
   Når vinteren går mot slutten snakker folk hyppig om vårtegn. Et av de tidligste vårtegnene bærer det velklingende navnet Vanellus vanellus på latin. I slutten av februar og begynnelsen av mars kommer vipene tilbake til det ...
  • Økosystemtjenester - gratis men dyrbare. 

   Fjellstad, Wendy Jane; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;02/2012, Others, 2012)
   Økosystemtjenester er de fordelene vi mennesker får fra naturen. De inkluderer rensing av luft og vann, regulering av klima, bestøvning av jordbruksvekster, nedbryting og omdanning av avfallsstoffer, vedlikehold av jordens ...