• Calibration of the EU-Rotate_N model with measured C and N mineralization from potential fertilizers and evaluation of its prediction of crop and soil data from a vegetable field trial 

   Øvsthus, Ingunn; Thorup-Kristensen, Kristian; Seljåsen, Randi; Riley, Hugh; Dörsch, Peter; Breland, Tor Arvid (Peer reviewed; Journal article, 2021-06-27)
   Mechanistic models are useful tools for understanding and taking account of the complex, dynamic processes such as carbon (C) and nitrogen (N) turnover in soil and crop growth. In this study, the EU-Rotate_N model was first ...
  • Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations 

   Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2014-01)
   In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present ...
  • Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk rapport;6(61) 2011, Research report, 2011-08-31)
   I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • Estimation of water use for irrigation in Norwegian agriculture 

   Riley, Hugh; Berentsen, Erling (Bioforsk rapport;4(174) 2009, Research report, 2009-08)
   The report presents model simulations of irrigation water requirements over the period 1973-2008 for various crops in four regions of Norway. A detailed summary in English is given on pp. 47-49.
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2012 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble i 2012 dyrket vårhvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2012 var på omtrent samme nivå som i tidligere år med hvete. Tapene av fosfor (21 g/daa) og suspendert stoff (7 kg/daa) var, som ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det ble i 2014 dyrket potet i Bye-feltet. All gjødsling var i form av mineralgjødsel, og det ble tilført noe mindre av både nitrogen og fosfor enn tidligere år med poteter. Feltet høstpløyes hvert år. Fosfortapet var lavt ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det ble i 2015 dyrket vårhvete i Bye-feltet. Det ble gjødslet med både mineralgjødsel og husdyrgjødsel dette året. Nitrogentilførselen (18,7 kg/daa) lå betydelig over gjennomsnittet til høsthvete for perioden 1990–2014 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2016 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
   Det ble i 2016 dyrket vårhvete i Bye-feltet, og det ble bare gjødslet med mineralgjødsel. Nitrogentilførselen (19,7 kg/daa) lå over gjennomsnittet for vårhvete i perioden 1996–2015 (16,6 kg/daa), mens fosfortilførselen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2011 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Det ble dyrket korn på 66 % av jordbruksarealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 27 % i 2011. Totale gjødseltilførsler i 2011 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2010. Andelen av mineralgjødsel er redusert, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2012 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble dyrket korn på 69 % av arealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 23 %. Totale gjødseltilførsler i 2012 var litt mindre enn gjennomsnitt for perioden 1991-2011. Andelen av mineralgjødsel er økt noe i 2012, mens bruk ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2014 var det korn på 66 % og gras på 31 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,5 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og noe mindre ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2015 var det korn på 67 % og gras på 26 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 16,9 kg N/daa og 3,4 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og også fosfor enn ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2016 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet. I 2016 var det korn på 71 % og gras på 24 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 15,8 kg N/daa og 2,2 kg P/daa, noe som er på nivå med gjennomsnittet for ...
  • Fusarium and mycotoxin content of harvested grain was not related to tillage intensity in Norwegian spring wheat fields 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Seehusen, Till; Riley, Hugh; Dill-Macky, Ruth; Holen, Børge; Brodal, Guro (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-09)
   To mitigate the risk of erosion and nutrient runoff, reduced tillage has become more prevalent in Norway. Within within recent decades, there have been some years with relatively high occurrence of Fusarium head blight and ...
  • Halm som biobrensel. Tilgjengelige halmmengder, halmbehov til dyrefôr og strø/talle, samt konsekvenser av halmfjerning for jordas bæreevne og kvalitet 

   Riley, Hugh; Åssveen, Mauritz; Eltun, Ragnar; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;7(67) 2012, Research report, 2012-06-04)
   Rapporten omfatter følgende problemstillinger: 1) Beregning av totale halmavlinger, 2) Halmbehov til fôr og strø/talle, og 3) Konsekvenser av halmfjerning for bærekraftig produksjon. Totale halmmengder ble evaluert ut fra ...
  • Impacts of soil moisture level and organic matter content on growth of two Juncus species and Poa pratensis grown under acid soil conditions 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Riley, Hugh; Wærnhus, Kjell; Øpstad, Samson; Østrem, Liv; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) has increased in coastal grasslands in Norway over recent decades, and their spread has coincided with increased precipitation in the ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Bye 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble i 2010 dyrket høsthvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2010 var mindre enn noen gang tidligere i måleperioden. Tapene av fosfor og suspendert stoff var, som i de fleste av de tidligere ...