• Anleggsfase E16 Wøyen – Bjørum. Overvåking av vannkvalitet i Isielva i 2006 

   Roseth, Roger; Johansen, Øistein (Bioforsk rapport;2(25) 2007, Research report, 2007-02-06)
  • Avrenning fra Åsland Snødeponi 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;4(127) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket avrenningen fra Åsland snødeponi våren 2018. Resultatene er vurdert opp mot Fylkesmannens utslippskrav: < 90 mg SS/l, <20 mg THC/l og pH [6,9]. Kravet til ...
  • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
   Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
  • Biologiske undersøkelser i Gjerstadvassdraget – Vurdering av forsuringstilstand og påvirkninger 

   Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Roer, Ole; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(2) 2022, Others, 2022-01)
   NIBIO og Faun har på oppdrag for Statsforvalteren i Agder gjennomført biologiske undersøkelser i nedre deler av Gjerstadvassdraget for å vurdere forsuringstilstanden. Tre av fem bekker havnet i moderat tilstand for forsuring. ...
  • Bygging av Lysebotn II (Lyse Produksjon) og Lyse transformatorstasjon (Statnett). Sluttrapport miljøoppølging vannkvalitet 2016 og 2017 

   Roseth, Roger; Leikanger, Eirik; Johansen, Øistein; Nytrø, Thor (NIBIO Rapport;5(22) 2019, Research report, 2019-02)
   To større prosjekter hadde omfattende anleggsvirksomhet i Lysebotn gjennom 2016 og 2017. Nytt vannkraftverk, Lysebotn II, ble bygd av Lyse Produksjon ved entreprenør Implenia. Ny transformatorstasjon ble bygd av Statnett ...
  • E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018. 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge (NIBIO Rapport;5(39) 2019, Research report, 2019-03)
   Det er planlagt bygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand, samt ny adkomst til Fornebu inngår i prosjektet. Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO med samarbeidspartnere ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

   Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019 

   Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje; Stabell, Trond (NIBIO-rapport;6(110) 2020, Research report, 2020-09)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i vassdrag som vil kunne berøres av anleggsaktivitet ved bygging av ny E18 Retvet – ...
  • E134 Oslofjordforbindelsen - Forundersøkelser i resipienter 2022 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført forundersøkelser i bekker, tjern og marine områder som vil kunne berøres av anleggsaktivitet under bygging av E134 Oslofjordforbindelsen. Forundersøkelsene har omfattet ...
  • E16 Bjørum - Skaret. Forundersøkelser i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet. Årsrapport 2019. 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Våge, Kristine; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO Rapport;6(48) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens Vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med utbygging av ny E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum og Hole ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser av fisk i vassdrag som kan påvirkes av anleggsarbeid 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;5(54) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne; Bremnes, Trond (NIBIO Rapport;5(60) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Resultater for renseanlegg for nitrogen i 2022 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Vartdal, Ida Viddal; Fjermestad, Halldis; Barland, Tiril (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Avrenning av nitrogen fra sprengstein gir forhøyede konsentrasjoner av nitrat og ammonium i vassdrag. Avhengig av deponert volum og type masser kan det skje avrenning av store mengder nitrogen, i størrelsesorden 10-70 gram ...
  • E16 Bjørum-Skaret - Forundersøkelser av vannkvalitet og biologi 2018-2020 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Øritsland Våge, Kristine; Aasestad, Ingar (NIBIO-rapport;7(82) 2021, Research report, 2021-04)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med bygging av ny E16 på strekningen Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommune. ...
  • E16 Bjørum-Skaret - Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2022 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E16 Bjørum - Skaret har NIBIO med samarbeidspartnere utført vannkjemiske og biologiske undersøkelser i vannforekomstene berørt av anleggsvirksomheten i prosjektet. Tunneldriving ...
  • E16 Bjørum-Skaret Forundersøkelser av fisk som kan påvirkes av anleggsarbeid (2019) 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(75) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Engh, Anne; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO-rapport;8(33) 2022, Research report, 2022-06)
   NIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2018 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIIBO Rapport;4(142) 2018, Research report, 2018-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeidet i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO ...
  • E16 Sandvika-Wøyen - Etterundersøkelser av vannkjemi og biologi 2021 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO gjennomførte etterundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og fisk i Sandviksvassdraget etter ferdigstilling av ny vei mellom Sandvika og Wøyen i 2021. Vassdraget har tidvis hatt noe økte konsentrasjoner av næringsstoffer ...
  • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2019. 

   Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(7) 2020, Research report, 2020-01)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført miljøoppfølging i Farrisvannet og Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). I 2019 har ...