• Effect of riparian vegetation on stream bank stability in small agricultural catchments 

   Krzeminska, Dominika; Kerkhof, Tjibbe; Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-21)
   The hydrological processes associated with vegetation and their effect on slope stability are complex and so difficult to quantify, especially because of their transient effects (e.g. changes throughout the vegetation life ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2014 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfe, mjølkeku og ammeku var de viktigste husdyrslagene i 2014. Det har vært en nedadgående trend i tilførsel av både mineral- og husdyrgjødsel gjennom ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé og mjølkeku var de viktigste husdyrslagene i 2015. Det har vært en nedad-gående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom overvåkingsperioden, og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2015 ble det gjødslet med 5 kg fosfor per dekar jordbruksareal, hvorav 90 % kom fra husdyrgjødsel. I løpet av overvåkingsåret 2015/2016 ble det registrert 1131 mm nedbør, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2015 

   Lunnan, Tor; Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (90 %) med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2015/2016. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • SoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder. 

   Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Bøe, Frederik; Seehusen, Till (NIBIO-rapport;7(149) 2021, Research report, 2021-09)
   SoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike ...
  • Utbygging av Follobanen. Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport for 2016. 

   Leikanger, Eirik; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Nytrø, Thor; Skaalsveen, Kamilla; Pedersen, Rikard; Hveem Kjølseth, Tora (NIBIO Rapport;3(36) 2017, Research report, 2017-02)
   På oppdrag fra BaneNOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med Follobanen. NIBIO har driftet opp til 8 automatiske målestasjoner utstyrt med multiparam ...
  • Vannmiljøtiltak i grøntproduksjon. Effekter og egnethet av ulike tiltak for å begrense påvirkning av grøntproduksjon på vannmiljø 

   Skaalsveen, Kamilla; Bechmann, Marianne; Seljåsen, Randi (NIBIO rapport;7(92) 2021, Research report, 2021-05)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling som tar for seg effekter av ulike tiltak på avrenning av næringsstoffene fosfor og nitrogen, og partikler fra områder med potet- og grønnsaksdyrking. I Norge utgjør områdene ...